D-Range Optimizer (statický záber/videozáznam)

statický záber, videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb

Rozdelením záberu na malé oblasti výrobok analyzuje kontrast svetla a tieňa medzi snímaným objektom a pozadím a vytvorí záber s optimálnym nastavením jasu a gradácie.

  1. MENU (Exposure/Color) → [Color/Tone][D-Range Optimizer] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Off:
Jas a gradácia sa neupravia.
D-Range Optimizer:
Ak zvolíte [D-Range Optimizer: Auto], fotoaparát automaticky upraví jas a gradáciu. Ak chcete optimalizovať gradáciu zaznamenaného záberu podľa jednotlivých oblastí, zvoľte úroveň optimalizácie z rozsahu [D-Range Optimizer: Lv1] (slabá) až [D-Range Optimizer: Lv5] (silná).

Poznámka

  • V nasledujúcich situáciách sa [D-Range Optimizer] pevne nastaví na [Off]:
    • Keď je [Picture Profile] nastavené na inú možnosť ako [Off]
  • Pri snímaní s funkciou [D-Range Optimizer] môže byť záber zašumený. Zvoľte vhodnú úroveň po kontrole nasnímaného záberu, hlavne keď zvýrazníte daný efekt.