Image Quality Settings: JPEG Quality/HEIF Quality

statický záber

Zvolí sa kvalita obrazu pri zázname záberov vo formáte JPEG alebo HEIF.

  1. MENU (Shooting) → [Image Quality][Image Quality Settings][JPEG Quality]/[HEIF Quality] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Extra fine/Fine/Standard/Light:
Keďže sa miera komprimácie zvýši z [Extra fine] na [Fine] na [Standard] na [Light], veľkosť súboru sa zmenší v rovnakom poradí. To umožňuje uložiť viac súborov na jednu pamäťovú kartu, ale kvalita obrazu bude nižšia.


  • Keď sa [Recording Media] nastaví na [Sort Recording], budete môcť zvoliť kvalitu obrazu pre každý slot.