Soft Skin Effect (statický záber/videozáznam)

statický záber, videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb

Nastavenie efektu použitého na hladké snímanie pokožky v rámci funkcie Face Detection.

  1. MENU (Exposure/Color) → [Color/Tone][Soft Skin Effect] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Off:
Funkcia [Soft Skin Effect] sa nepoužije.
On:
Použije sa [Soft Skin Effect]. Úroveň efektu je možné nastaviť stlačením pravej/ľavej strany ovládacieho kolieska. ([On: High]/[On: Mid]/[On: Low])

Poznámka

  • [Soft Skin Effect] nebude dostupný, keď sa [File Format] v rámci [Image Quality Settings] nastaví na [RAW].
  • [Soft Skin Effect] nebude dostupný pre zábery vo formáte RAW, keď sa [File Format] v rámci [Image Quality Settings] nastaví na [RAW & JPEG] / [RAW & HEIF].
  • [Soft Skin Effect] nebude dostupný, keď sa použije funkcia digitálneho zoomu.