Remote Shoot Setting

Nakonfigurujú sa nastavenia záberov uložených pri vykonávaní diaľkového snímania pomocou smartfónu alebo počítača.

  1. MENU (Network) → [Cnct./PC Remote][Remote Shoot Setting] → požadovaná položka nastavenia.

Podrobnosti položky ponuky

Still Img. Save Dest.:
Nastaví sa cieľové miesto ukladania. ([Destination Only]/[Dest.+Camera]/[Camera Only])
Save Image Size:
Zvolí sa veľkosť súborov na prenos záberov do smartfónu alebo počítača, keď sa [Still Img. Save Dest.] nastaví na [Dest.+Camera]. Preniesť je možné súbor vo formáte JPEG/HEIF alebo súbor vo formáte JPEG/HEIF s veľkosťou ekvivalentnou 2M. ([Original]/[2M])
RAW+J Save Image:
Zvolí sa typ súborov na prenos záberov do smartfónu alebo počítača, keď sa [Still Img. Save Dest.] nastaví na [Dest.+Camera] a [File Format] sa nastaví na [RAW & JPEG]. ([RAW & JPEG]/[JPEG Only]/[RAW Only])
RAW+H Save Image:
Zvolí sa typ súborov na prenos záberov do smartfónu alebo počítača, keď sa [Still Img. Save Dest.] nastaví na [Dest.+Camera] a [File Format] sa nastaví na [RAW & HEIF]. ([RAW & HEIF]/[HEIF Only]/[RAW Only])
Save JPEG Size/Save HEIF Size:
Túto položku použite pri triedení a ukladaní záberov vo formáte JPEG/HEIF s rôznou kvalitou záberov na pamäťovú kartu v slote 1 a v slote 2 nastavením [Recording Media] na [Sort Recording]. Spomedzi rôznych veľkostí záberov, ktoré sa majú uložiť na pamäťovú kartu v slote 1 a v slote 2 sa zvolí to, či sa do smartfónu alebo do počítača bude prenášať väčšia alebo menšia veľkosť, keď sa [Still Img. Save Dest.] nastaví na [Destination Only] alebo [Dest.+Camera]. ([Large Size]/[Small Size])

Poznámka

  • Keď sa do fotoaparátu vloží pamäťová karta, na ktorú nie je možný záznam, snímanie statických záberov nebude možné ani po nastavení [Still Img. Save Dest.] na [Camera Only] alebo [Dest.+Camera].
  • Keď sa [Camera Only] alebo [Dest.+Camera] zvolí pre [Still Img. Save Dest.] a vo fotoaparáte nie je vložená žiadna pamäťová karta, uzávierka sa nespustí ani po nastavení [Release w/o Card] na [Enable].
  • Pokiaľ sa vo fotoaparáte zobrazuje statický záber, diaľkové snímanie sa nedá vykonávať pomocou smartfónu alebo počítača.
  • [RAW+J Save Image] a [RAW+H Save Image] sa dajú nastaviť len vtedy, keď sa [File Format] v rámci [Image Quality Settings] nastaví na [RAW & JPEG] alebo [RAW & HEIF].