Exposure Comp. (statický záber/videozáznam)

statický záber, videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb

Za normálnych okolností sa expozícia nastaví automaticky (automatická expozícia). Na základe hodnoty expozície nastavenej automatickou expozíciou, môžete celý záber zosvetliť alebo stmaviť, ak nastavíte [Exposure Comp.] do polohy plus alebo mínus v uvedenom poradí (korekcia expozície).

 1. MENU (Exposure/Color) → [Exposure Comp.][Exposure Comp.] → požadované nastavenie.

  poloha + (nad):
  Zábery sa zosvetlia.

  poloha - (pod):
  Zábery sa stmavia.

  • [Exposure Comp.] je v predvolených nastaveniach priradené zadnému ovládaču R. Korekciu expozície je možné nastaviť aj odomknutím a otočením zadného ovládača R. Stlačením poistného tlačidla v strede sa zadný ovládač R prepne medzi uzamknutým a odomknutým stavom. Ovládač je odomknutý, keď je poistné tlačidlo vysunuté, pričom je viditeľná biela ryska.
  • Hodnotu korekcie expozície je možné upraviť v rozsahu -5,0 EV až +5,0 EV.
  • Môžete overiť hodnotu korekcie expozície, ktorú ste nastavili v prostredí snímania.

   Monitor

   Príklad hodnoty korekcie expozície zobrazenej na monitore

   Hľadáčik

   Príklad hodnoty korekcie expozície zobrazenej v hľadáčiku

Rada

 • Pri snímaní sa na displeji zobrazí len hodnota od -3,0 EV do +3,0 EV s ekvivalentným jasom záberu. Ak nastavíte hodnotu korekcie expozície mimo tohto rozsahu, jas záberu na displeji nepreukáže daný účinok, daná hodnota sa však odrazí na nasnímanom zábere.
 • Hodnotu korekcie expozície je možné upraviť v rozsahu -2,0 EV až +2,0 EV pre videozáznamy.

Poznámka

 • Korekcia expozície sa nedá vykonať v nasledujúcich režimoch snímania:
  • [Intelligent Auto]
 • Keď používate [Manual Exposure], korekciu expozície je možné vykonať len vtedy, keď je [ISO] nastavená na [ISO AUTO].
 • Ak snímate objekt za podmienok mimoriadne silného alebo slabého osvetlenia, alebo keď používate blesk, nemusí sa dať dosiahnuť uspokojivý efekt.