Používanie otočného prepínača statických záberov/videozáznamov/S&Q a otočného prepínača režimov

Otočný prepínač statických záberov/videozáznamov/S&Q a otočný prepínač režimov môžete použiť na voľbu režimu snímania podľa objektu a účelu snímania.

Otočný prepínač statických záberov/videozáznamov/S&Q

Otočný prepínač statických záberov/videozáznamov/S&Q použite na voľbu režimu snímania.

 • Otočný prepínač statických záberov/videozáznamov/S&Q otočte počas stlačenia tlačidla uvoľnenia zaistenia na prednej časti otočného prepínača statických záberov/videozáznamov/S&Q.

Vyobrazenie polohy každého režimu snímania na otočnom prepínači statických záberov/videozáznamov/S&Q

(A) Režim snímania statických záberov

(B) Režim snímania videozáznamov

(C) Režim snímania spomalených/zrýchlených videozáznamov

Rada

 • Zobrazené položky ponuky sa menia v závislosti od polohy otočného prepínača statických záberov/videozáznamov/S&Q.

Otočný prepínač režimov

Expozičný režim snímania, ktorý zvolíte, určuje spôsob nastavenia clony (clonového čísla) a rýchlosti uzávierky.

Otočný prepínač režimov Expozičný režim Popis
(Automatický režim) Intelligent Auto Fotoaparát sníma s funkciou automatického rozpoznania scény.
P Program Auto Umožňuje snímať s automatickým nastavením expozície (rýchlosti uzávierky aj hodnoty clony). Môžete nastaviť funkcie snímania, ako je [ISO] .
A Aperture Priority Hodnote clony sa udelí priorita a rýchlosť uzávierky sa nastaví automaticky. Túto možnosť zvoľte, keď chcete rozmazať pozadie alebo zaostriť na celú obrazovku.
S Shutter Priority Rýchlosti uzávierky sa udelí priorita a hodnota clony sa nastaví automaticky. Túto možnosť zvoľte, keď chcete snímať rýchlo sa pohybujúci objekt bez rozmazania, alebo chcete snímať vodu či svetelné stopy.
M Manual Exposure Hodnotu clony aj rýchlosť uzávierky nastavte manuálne. Môžete snímať s vašou preferovanou expozíciou.
1 / 2 / 3 Recall Camera Setting Môžete vyvolať často používané režimy a nastavenia číselných hodnôt, ktoré sa vopred zaregistrovali*, a potom snímať zábery.

*Do [Camera Set. Memory] môžete zaregistrovať rôzne nastavenia snímania, ako sú expozičný režim (P/A/S/M), clona (clonové číslo) a rýchlosť uzávierky.

Spôsob nastavenia expozície v režimoch snímania videozáznamu závisí od nastavenia MENU (Shooting) → [Shooting Mode][Exposure Ctrl Type].

Keď je [Exposure Ctrl Type] nastavené na [P/A/S/M Mode]:

Požadovaný expozičný režim zvoľte otočením otočného prepínača režimov.

Keď sa [Exposure Ctrl Type] nastaví na [Flexible Exp. Mode]:

Hodnotu clony, rýchlosť uzávierky a citlivosť ISO je možné prepínať medzi automatickým nastavením a manuálnym nastavením pomocou nasledujúcich funkcií priradených používateľským tlačidlám.

 • Hodnota clony
  [Auto/Manual Swt. Set.][Av Auto/Manual Switch]
 • Rýchlosť uzávierky
  [Auto/Manual Swt. Set.][Tv Auto/Manual Switch]
 • Citlivosť ISO
  [Auto/Manual Swt. Set.][ISO Auto/Manual Set]
Ak zvolíte manuálne nastavenie, otočte predný ovládač, zadný ovládač L alebo ovládacie koliesko a nastavte požadovanú hodnotu.