Area Disp. dur Tracking

statický záber

Nastaví sa to, či sa zobrazí alebo nezobrazí rámček oblasti zaostrovania, keď sa [Focus Mode] nastaví na [Continuous AF] a [Focus Area] sa nastaví na [Tracking].

  1. MENU (Focus) → [Focus Area][Area Disp. dur Tracking] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On:
Zobrazí sa rámček oblasti zaostrovania počas sledovania. Keďže sa počas sledovania objektu zobrazuje oblasť začatia sledovania, je to užitočné pri začatí nasledujúcej relácie snímania.
Off:
Rámček oblasti zaostrovania počas sledovania sa nezobrazí.