Anti-flicker Set.

statický záber, videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb

Aby sa znížil dopad blikania zo zdrojov umelého osvetlenia (ako je žiarivkové alebo LED osvetlenie), fotoaparát dokáže načasovať snímanie záberov na momenty, keď blikanie bude mať menší dopad, alebo môžete nastaviť rýchlosť uzávierky jemnejšie než zvyčajne.

Táto funkcia zmenšuje rozdiely v expozícii a vo farebných tónoch medzi hornou a spodnou oblasťou záberu počas nepretržitého snímania pri zdrojoch umelého osvetlenia.

 1. MENU (Shooting) → [Shutter/Silent][Anti-flicker Set.] → požadovaná položka nastavenia.

Podrobnosti položky ponuky

Anti-flicker Shoot. (len pri snímaní statických záberov):
Rozpozná sa blikanie a zníži sa dopad, keď je frekvencia zdroja osvetlenia 100 Hz alebo 120 Hz počas snímania statických záberov. Blikanie sa rozpozná stlačením tlačidla spúšte do polovice. ([On]/[Off])
Keď sa [Anti-flicker Shoot.] nastaví na [On], stlačte tlačidlo spúšte do polovice a nasnímajte záber po potvrdení, že sa zobrazuje (ikona blikania).
Var. Shutter:
Zamedzí sa výskytu svetla vo forme prúžkov a tmavému tieňovaniu na zábere jemným nastavením rýchlosti uzávierky podľa frekvencie blikania. ([On]/[Off])
[Var. Shutter] je možné zvoliť len vtedy, keď je fotoaparát v expozičnom režime, ktorý umožňuje manuálne nastavenie rýchlosti uzávierky (statické zábery aj videozáznamy).
Var. Shutter Set.:
Nastaví sa rýchlosť uzávierky, keď je [Var. Shutter] nastavená na [On].
Zvoľte rýchlosť uzávierky, pri ktorej sa zamedzí dopad blikania pri súčasnej kontrole monitora. Čím vyššiu rýchlosť uzávierky nastavíte, tým väčšia pravdepodobnosť bude, že sa vyskytne rozdiel medzi zobrazením monitora pred snímaním a zaznamenaným záberom. Uistite sa, že dopad blikania je na zaznamenanom zábere potlačený.

Rada

 • Keď sa [Anti-flicker Shoot.] nastaví na [On], farebné tóny výsledného záberu sa môžu meniť, ak nasnímate rovnakú scénu pomocou rôznej rýchlosti uzávierky. V tomto prípade odporúčame, aby ste snímali v režime [Shutter Priority] alebo [Manual Exposure] s pevne nastavenou rýchlosťou uzávierky.
 • Keď sa [Anti-flicker Shoot.] nastaví na [On], môžete vykonať snímanie s potlačením blikania stlačením tlačidla AF-ON (AF On).
 • Keď sa [Anti-flicker Shoot.] nastaví na [On], môžete vykonať snímanie s potlačením blikania stlačením tlačidla spúšte do polovice alebo stlačením tlačidla AF-ON (AF On), aj v režime manuálneho zaostrovania.
 • Keď sa [Anti-flicker Shoot Sel.] alebo [Var. Shutter Select] priradí požadovanému tlačidlu pomocou [Custom Key/Dial Set.], funkciu [Anti-flicker Shoot.] alebo [Var. Shutter] budete môcť zapnúť a vypnúť stlačením tohto tlačidla.
 • Keď sa [Var. Shutter] nastaví na [On], menovateľ rýchlosti uzávierky sa zobrazí v desatinnom formáte (rýchlosť uzávierky s vysokým rozlíšením).
  Napríklad, ak sa normálna rýchlosť uzávierky nastaví na 1/250 sekundy, daná hodnota sa zobrazí ako 250.6. (Tieto hodnoty sa môžu líšiť od aktuálnych hodnôt.)
 • Na obrazovke [Var. Shutter Set.] môžete jemne nastaviť rýchlosť uzávierky s vysokým rozlíšením pomocou zadného ovládača L, zadného ovládača R alebo ovládacieho kolieska ako v nasledujúcom príklade.
  250.6 → 253.3 → 256.0 → 258.8*
  Môžete zmeniť rýchlosť uzávierky s vysokým rozlíšením na celočíselnú viacnásobnú hodnotu pomocou predného ovládača ako v nasledujúcom príklade.
  125.3 (2-krát) ← 250.6 → 501.3 (1/2-krát) *

  *Tieto hodnoty sa môžu líšiť od aktuálnych hodnôt.

 • Keď sa [Var. Shutter] nastaví na [On], rýchlosť uzávierky s vysokým rozlíšením je možné presnejšie nastaviť na obrazovke pohotovostného režimu snímania. Ak chcete zmeniť rýchlosť uzávierky s vysokým rozlíšením na celočíselnú viacnásobnú hodnotu aj na obrazovke pohotovostného režimu snímania, priraďte [Shutter Speed(step)] používateľskému tlačidlu alebo nastaveniu „My Dial“.
 • Keď zmeníte nastavenie [Var. Shutter] z [On] na [Off], rýchlosť uzávierky s vysokým rozlíšením sa prepne na najbližšiu hodnotu spomedzi normálnych rýchlostí uzávierky.

Poznámka

 • Keď nastavíte [Anti-flicker Shoot.] na [On], dôjde k zníženiu kvality obrazu živého náhľadu.
 • Keď nastavíte [Anti-flicker Shoot.] na [On], môže sa mierne predĺžiť oneskorenie spúšte. V režime nepretržitého snímania sa rýchlosť snímania môže spomaliť alebo sa môže stať, že intervaly medzi zábermi budú nepravidelné.
 • Aj keď sa [Anti-flicker Shoot.] nastaví na [On], môže sa stať, že fotoaparát nedokáže rozpoznať blikanie, a to v závislosti od zdroja svetla a podmienok pri snímaní, ako je napríklad tmavé pozadie. Taktiež platí, že aj keď fotoaparát rozpozná blikanie, jeho vplyv sa nemusí dostatočne potlačiť, a to v závislosti od zdroja svetla a situácie pri snímaní. Odporúčame vopred zhotoviť skúšobné zábery.
 • [Anti-flicker Shoot.] nie je dostupná pri snímaní v nasledujúcich situáciách:
  • Snímanie pri osvetlení bielou žiarovkou
  • [Shutter Type]je nastavené na [Electronic Shutter].
  • Režim snímania videozáznamov.
 • Farebné tóny výsledného záberu sa môžu líšiť v závislosti od nastavenia [Anti-flicker Shoot.].
 • Nastavenie [Anti-flicker Shoot.] na [On] nemusí zamedziť blikanie na obrazovke živého náhľadu počas nepretržitého snímania.
 • Keď sa [Var. Shutter] nastaví na [On], môže sa predĺžiť oneskorenie snímania.
 • Aj keď sa [Var. Shutter] nastaví na [On], v závislosti od frekvencie zdroja svetla sa môže stať, že sa nebude dať nastaviť vhodná rýchlosť uzávierky, a odstrániť tak nepriaznivý vplyv blikania. V takomto prípade skúste nasledovné.
  • Nastavenie nižšej rýchlosti uzávierky
  • Prepnutie na iný typ uzávierky
  • Zmena nastavenia funkcie prvej lamely elektronickej uzávierky.
 • Keď stlačíte tlačidlo spúšte do polovice, dočasne sa môže objaviť blikanie.
 • Hodnoty nastavenia rýchlosti uzávierky s vysokým rozlíšením sa nedajú zaregistrovať do [Reg. Custom Shoot Set]. Namiesto toho sa použije predvolená hodnota rýchlosti uzávierky.
 • Keď sa [Var. Shutter] nastaví na [On], rýchlosť synchronizácie blesku sa môže obmedziť na pomalšiu stranu.