Nastavenia Bluetooth

Umožňuje ovládanie nastavení pre pripojenie fotoaparátu k smartfónu alebo diaľkovému ovládaču s funkciou Bluetooth prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

  1. MENU (Network) → [Bluetooth] → Zvoľte položku ponuky a nastavte požadovaný parameter.

Podrobnosti položky ponuky

Bluetooth Function:
Nastaví sa možnosť aktivácie alebo deaktivácie funkcie Bluetooth fotoaparátu. ([On]/[Off])
Pairing:
Zobrazí sa obrazovka párovania fotoaparátu a smartfónu alebo diaľkového ovládača s funkciou Bluetooth.
Manage Paired Device:
Umožňuje skontrolovať alebo odstrániť informácie o spárovaní zariadení, ktoré sú spárované s fotoaparátom.
Bluetooth Rmt Ctrl:
Nastavenie možnosti použitia diaľkového ovládača kompatibilného s funkciou Bluetooth (predáva sa osobitne). ([On]/[Off])
Disp Device Address:
Zobrazí sa adresa BD tohto fotoaparátu.

Poznámka

  • Po odstránení informácií o spárovaní fotoaparátu zo smartfónu odstráňte informácie o spárovaní smartfónu z fotoaparátu pomocou [Manage Paired Device].