Av/Tv Rotate

statický záber, videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb

Nastaví sa smer otáčania predného ovládača, zadného ovládača L, zadného ovládača R alebo ovládacieho kolieska, keď sa zmení hodnota clony alebo rýchlosť uzávierky.

  1. MENU (Setup) → [Dial Customize][Av/Tv Rotate] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Normal:
Smer otáčania predného ovládača, zadného ovládača L, zadného ovládača R ani ovládacieho kolieska sa nezmení.
Reverse:
Smer otáčania predného ovládača, zadného ovládača L, zadného ovládača R alebo ovládacieho kolieska sa obráti.