Access Authen. Settings

Vykoná sa šifrovanie prenášaných údajov medzi fotoaparátom a zariadením pri diaľkovom snímaní alebo prenose záberov pomocou smartfónu, alebo pri pripojení prostredníctvom funkcie diaľkového ovládania prostredníctvom počítača.

Túto funkciu je možné použiť, keď je systémový softvér (firmvér) fotoaparátu verzie 2.00 alebo novšej.

  1. MENU(Network) → [Network Option][Access Authen. Settings] → požadovaná položka nastavenia.

Podrobnosti položky ponuky

Access Authen.:
Nastaví možnosť šifrovania komunikácie s overovaním prístupu. ([On] / [Off])
User:
Nastaví sa používateľské meno na overenie prístupu.
Password:
Nastaví sa heslo na overenie prístupu.
Generate Password:
Automaticky sa vygeneruje heslo na overenie prístupu.

Poznámka

  • Keď sa [Access Authen.] nastaví na [Off], komunikácia sa bude vykonávať bez overenia pripojenia SSH či šifrovania, takže obsah môže byť zachytený alebo prístup k fotoaparátu môže získať nezamýšľaná tretia strana.
  • Pred pripojením fotoaparátu k smartfónu alebo počítaču sa uistite, že [Access Authen.] nie je neúmyselne nastavené na [Off].
  • Používateľské meno a heslo pre [Access Authen. Settings] sú automaticky vygenerované a nastavené pri kúpe fotoaparátu. Pri nastavovaní svojho vlastného používateľského mena a hesla dávajte pozor, aby ich nezachytili iné osoby.
  • Pre heslo v [Access Authen. Settings] nastavte reťazec znakov, ktorý je dostatočne dlhý a ťažký na uhádnutie inými osobami a uchovajte ho na bezpečnom mieste.
  • Ak zrušíte maskovanie svojho hesla pri jeho zadávaní, hrozí riziko, že sa odhalí tretej strane. Pred zrušením maskovania sa uistite, že sa nik nenachádza v blízkom okolí.
  • Pred požičaním alebo odovzdaním fotoaparátu iným osobám uveďte fotoaparát do východiskových nastavení.
  • Pre [User] nastavte reťazec alfanumerických znakov/symbolov s dĺžkou maximálne 16 znakov.
  • Pre [Password] nastavte reťazec alfanumerických znakov/symbolov s dĺžkou 8 až 16 znakov vrátane písmen a čísel.