Wind Noise Reduct.

videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb

Nastavenie možnosti potlačenia šumu vetra odfiltrovaním nízkofrekvenčného zvuku vstupného zvukového signálu zo vstavaného mikrofónu. Táto funkcia sa nedá použiť počas snímania spomalených/zrýchlených videozáznamov.

  1. MENU (Shooting) → [Audio Recording][Wind Noise Reduct.] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Auto:
Fotoaparát automaticky zistí a potlačí šum vetra.
On:
Vždy sa potlačí šum vetra.
Off:
Šum vetra sa nepotlačí.

Poznámka

  • Kvalita zvuku sa môže od normálnych nastavení záznamu líšiť, keď sa [Wind Noise Reduct.] nastaví na [On].
  • Pri použití externého mikrofónu (predáva sa osobitne) nebude funkcia [Wind Noise Reduct.] pracovať.
  • Keď sa [Wind Noise Reduct.] nastaví na [Auto], pokiaľ je [Audio Out Timing] nastavené na [Live], účinok potlačenia šumu vetra sa nedá potvrdiť sledovaním zvuku počas záznamu. Do videozáznamu sa zaznamená zvuk s potlačeným šumom vetra. Taktiež sa bude prenášať zvuk s potlačeným šumom vetra pri živom prenose zvuku pomocou funkcie prenosu cez rozhranie USB.
  • Ak počas snímania videozáznamu zmeníte nastavenie funkcie [Wind Noise Reduct.], pri zmene tohto nastavenia sa môže vytvoriť hluk, ktorý sa zaznamená do videozáznamu.