Focus Magnifier

statický záber, videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb

Zaostrenie môžete skontrolovať pomocou zväčšenia záberu pred nasnímaním.

Na rozdiel od použitia [Auto Magnifier in MF], môžete záber zväčšiť bez použitia zaostrovacieho krúžku.

 1. MENU (Focus) → [Focus Assistant][Focus Magnifier].
 2. Stlačením stredu multifunkčného voliča zväčšite záber a zvoľte oblasť, ktorú chcete zväčšiť, stlačením hornej/spodnej/ľavej/pravej časti multifunkčného voliča.
  • Po každom stlačení stredu sa zmení miera zväčšenia.
  • Počiatočné zväčšenie môžete nastaviť voľbou MENU (Focus) → [Focus Assistant][Initial Focus Mag.] alebo [Initial Focus Mag.].
 3. Skontrolujte zaostrenie.
  • Stlačením tlačidla (Vymazať) prenesiete zväčšenú polohu do stredu záberu.
  • Keď je režim zaostrovania [Manual Focus], zaostrenie môžete nastaviť počas zväčšenia záberu. Ak sa [AF in Focus Mag.] nastaví na [Off], funkcia [Focus Magnifier] sa zruší, keď sa tlačidlo spúšte stlačí do polovice.
  • Keď sa tlačidlo spúšte stlačí do polovice, pokiaľ je záber zväčšený počas automatického zaostrovania, vykonajú sa rôzne funkcie v závislosti od nastavenia [AF in Focus Mag.].
   • Keď sa [AF in Focus Mag.] nastaví na [On]: Automatické zaostrenie sa vykoná znova.
   • Keď sa [AF in Focus Mag.] nastaví na [Off]: Funkcia [Focus Magnifier] sa zruší.
  • Môžete nastaviť dĺžku intervalu zobrazenia zväčšeného záberu voľbou MENU (Focus) → [Focus Assistant][Focus Magnif. Time].

Použitie funkcie lupy zaostrenia pomocou dotykového úkonu

Môžete zväčšiť záber a upraviť zaostrenie dotykom monitora. Vopred nastavte [Touch Operation] na [On]. Potom zvoľte vhodné nastavenia pod [Touch Panel/Pad]. Keď je režim zaostrovania [Manual Focus], môžete vykonať [Focus Magnifier] dvojnásobným klepnutím na oblasť zaostrenia počas snímania pomocou monitora.
Počas snímania pomocou hľadáčika sa v strede monitora zobrazí rámček po dvojnásobnom klepnutí a tento rámček môžete premiestniť jeho posunutím. Záber sa zväčší stlačením stredu multifunkčného voliča.

Rada

 • Počas používania funkcie lupy zaostrenia môžete premiestniť zväčšenú oblasť jej posunutím na dotykovom paneli.
 • Ak chcete ukončiť funkciu lupy zaostrenia, znova dvakrát klepnite na monitor. Keď sa [AF in Focus Mag.] nastaví na [Off], funkcia lupy zaostrenia sa ukončí stlačením tlačidla spúšte do polovice.