Access Point Set.

Svoj prístupový bod môžete zaregistrovať manuálne. Pred začatím tohto postupu skontrolujte názov SSID prístupového bodu, systém zabezpečenia a heslo. Pri niektorých zariadeniach môže byť heslo predvolené. Podrobnosti nájdete v návode na obsluhu prístupového bodu, alebo sa poraďte so správcom prístupového bodu.

Vopred nastavte [Wi-Fi Connect] na [On].

 1. MENU (Network) → [Wi-Fi][Access Point Set.].
 2. Zvoľte prístupový bod, ktorý chcete zaregistrovať.

  Keď sa požadovaný prístupový bod zobrazí na displeji: Zvoľte požadovaný prístupový bod.

  Keď sa požadovaný prístupový bod nezobrazí na displeji: Zvoľte [Manual Setting] a nastavte prístupový bod.

  • Ak zvolíte [Manual Registration], zadajte názov SSID prístupového bodu a potom zvoľte systém zabezpečenia.
  • Ak zvolíte [WPS PIN], budete môcť zaregistrovať prístupový bod zadaním kódu PIN zobrazeného vo fotoaparáte do pripojeného zariadenia.
 3. Zadajte heslo a zvoľte [OK].

  • Prístupové body bez (Značka uzamknutia) nevyžadujú heslo.
  • Vezmite do úvahy, že zrušením maskovania vášho hesla hrozí riziko odhalenia vášho hesla tretej strane. Pred zrušením maskovania sa uistite, že sa nik nenachádza v blízkom okolí.
 4. Zvoľte [OK].

Ďalšie položky nastavení

V závislosti od stavu alebo spôsobu nastavenia vášho prístupového bodu je možné, že bude potrebné nastaviť ďalšie položky.
V prípade nezaregistrovaného prístupového bodu zvoľte tlačidlo [Detail] na obrazovke zadávania hesla.
V prípade zaregistrovaného prístupového bodu stlačte pravú stranu ovládacieho kolieska na obrazovke voľby prístupového bodu.

Priority Connection:
Zvoľte [On] alebo [Off].
IP Address Setting:
Zvoľte [Auto] alebo [Manual].
IP Address:
Ak zadávate IP adresu manuálne, zadajte nastavenú adresu.
Subnet Mask/Default Gateway/Primary DNS Server/Second DNS Server:
Ak ste nastavili [IP Address Setting] na [Manual], zadajte každú adresu podľa prostredia vašej siete.

Rada

 • Keď zvolíte zaregistrovaný prístupový bod, [Priority Connection] pre daný prístupový bod sa nastaví na [On], čím sa uprednostní každé pripojenie k tomuto prístupovému bodu.
 • Uprednostnený prístupový bod bude označený ikonou (koruna).

Poznámka

 • Po zaregistrovaní prístupového bodu sa [Priority Connection] pre daný prístupový bod nastaví na [On]. Ak chcete zrušiť uprednostnené pripájanie k určitému prístupovému bodu, nastavte [Priority Connection] pre daný prístupový bod na [Off].
 • Ak existujú 2,4 GHz aj 5 GHz prístupové body s rovnakým SSID a formátom šifrovania, zobrazí sa prístupový bod so silnejším rádiovým poľom.