Načítanie údajov o polohe zo smartfónu

Môžete použiť aplikáciu Creators’ App na získanie údajov o polohe zo smartfónu, ktorý je pripojený k vášmu fotoaparátu pomocou komunikácie Bluetooth. Pri snímaní záberov môžete zaznamenávať získané údaje o polohe.

Ak chcete vopred spárovať fotoaparát a smartfón, pozrite si „Spárovanie fotoaparátu so smartfónom (Smartphone Connection) “.

 1. Spustite Creators’ App vo svojom smartfóne, otvorte obrazovku [Cameras] a klepnite na [Setup] → [Location Information Linkage].
 2. Aktivujte [Location Information Linkage] na obrazovke nastavenia [Location Information Linkage] aplikácie Creators’ App.
  • (ikona získania údajov o polohe) sa zobrazí na monitore fotoaparátu. Pri snímaní záberov sa zaznamenajú údaje o polohe získané zo smartfónu pomocou GPS atď.
  • Keď aktivujete [Auto Time Correction] alebo [Auto Area Adjustment] na pripojenom smartfóne, fotoaparát automaticky opraví nastavenie dátumu alebo nastavenie oblasti pomocou informácií zo smartfónu.

Zobrazené ikony pri získavaní údajov o polohe

(Získanie údajov o polohe): Fotoaparát získava údaje o polohe.

(Údaje o polohe sa nedajú získať): Fotoaparát nedokáže získať údaje o polohe.

Rada

 • Údaje o polohe je možné prepojiť, keď je spustená aplikácia Creators’ App v smartfóne, aj keď je monitor smartfónu vypnutý. Ak bol však fotoaparát istý čas vypnutý, údaje o polohe sa nemusia prepojiť ihneď po opätovnom zapnutí fotoaparátu. V takomto prípade sa údaje o polohe prepoja ihneď, ak otvoríte obrazovku Creators’ App v smartfóne.
 • Keď nie je spustená činnosť aplikácie Creators’ App, ako napríklad pri reštartovaní smartfónu, spustite Creators’ App, aby sa obnovilo prepojenie údajov o polohe.
 • Ak funkcia prepojenia údajov o polohe nefunguje správne, pozrite si nasledujúce poznámky a vykonajte párovanie znova.
  • Overte, či je funkcia Bluetooth smartfónu aktivovaná.
  • Uistite sa, že fotoaparát nie je pripojený k žiadnemu inému zariadeniu, alebo že je pripojený len k jednému zariadeniu pomocou komunikácie prostredníctvom funkcie Bluetooth. (K fotoaparátu je možné súčasne pripojiť maximálne 2 zariadenia.)
  • Overte, či je položka [Airplane Mode] fotoaparátu nastavená na [Off].
  • Odstráňte informácie o párovaní fotoaparátu zaregistrované v Creators’ App.
  • Odstráňte informácie o spárovaní fotoaparátu zaregistrované v nastaveniach Bluetooth vášho smartfónu.
  • Odstráňte informácie o spárovaní vášho smartfónu zaregistrované v [Manage Paired Device] fotoaparátu.

Poznámka

 • Keď vykonáte návrat nastavenia fotoaparátu na východiskové hodnoty, odstránia sa aj informácie o párovaní fotoaparátu. Pred opätovným vykonávaním párovania najprv odstráňte informácie o párovaní fotoaparátu zaregistrované v nastaveniach Bluetooth smartfónu a Creators’ App.
 • Údaje o polohe sa nezaznamenajú, keď ich nie je možné získať, ako napríklad pri prerušení spojenia pomocou funkcie Bluetooth.
 • Tento fotoaparát je možné spárovať maximálne s 15 zariadeniami s funkciou Bluetooth, ale údaje o polohe je možné prepojiť len s jedným smartfónom. Ak chcete prepojiť údaje o polohe s iným smartfónom, vypnite funkciu [Location Information Linkage] v rámci [Setup] v Creators’ App v smartfóne, ktorý je už pripojený.
 • Ak spojenie pomocou funkcie Bluetooth nie je stabilné, vyhnite sa akýmkoľvek prekážkam, ako sú ľudia alebo kovové predmety medzi fotoaparátom a spárovaným smartfónom.
 • Komunikačná vzdialenosť na pripojenie prostredníctvom funkcie Bluetooth alebo Wi-Fi sa môže meniť v závislosti od podmienok používania.