SteadyShot (videozáznam)

videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb

Nastaví sa efekt [SteadyShot] pri snímaní videozáznamov.

  1. MENU (Shooting) → [Image Stabilization][SteadyShot] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Active:
Poskytuje pôsobivejší efekt SteadyShot.
Standard:
Zníži sa chvenie fotoaparátu za podmienok stabilného snímania videozáznamu.
Off:
Funkcia [SteadyShot] sa nepoužije.

Poznámka

  • Pri použití statívu a podobne nezabudnite vypnúť funkciu SteadyShot, pretože v opačnom prípade by to mohlo spôsobiť poruchu pri snímaní.
  • Ak zmeníte nastavenie pre [SteadyShot], zorný uhol sa zmení. Keď sa [SteadyShot] nastaví na [Active], zorný uhol sa zúži. Keď je ohnisková vzdialenosť 200 mm alebo viac, odporúčame nastaviť [SteadyShot] na [Standard].
  • V nasledujúcich situáciách sa [Active] nedá zvoliť:
    • Pri bežných videozáznamoch: keď sa [Rec Frame Rate] nastaví na [120p]/[100p]
      Pri snímaní spomalených/zrýchlených videozáznamov: keď sa [Frame Rate] nastaví na [120fps]/[100fps]