Prehrávanie videozáznamov

Prehrajú sa uložené videozáznamy.

 1. Zvoľte slot pamäťovej karty, ktorý sa má prehrávať, z MENU (Playback) → [Playback Target][Select Playback Media].
 2. Stlačením tlačidla (prehrávanie) prepnite fotoaparát do režimu prehrávania.
 3. Zvoľte videozáznam, ktorý sa má prehrať, pomocou ovládacieho kolieska a stlačením stredu ovládacieho kolieska spustite prehliadanie.

Dostupné úkony počas prehrávania videozáznamu

Môžete vykonať spomalené prehrávanie a nastavenie hlasitosti zvuku, atď. stlačením spodnej strany ovládacieho kolieska.

 • : Prehrávanie
 • : Pozastavenie prehrávania
 • : Zrýchlené prehrávanie dopredu
 • : Zrýchlené prehrávanie dozadu
 • : Spomalené prehrávanie dopredu
 • : Spomalené prehrávanie dozadu
 • : Nasledujúci súbor videozáznamu
 • : Predchádzajúci súbor videozáznamu
 • : Zobrazenie nasledujúcej snímky
 • : Zobrazenie predchádzajúcej snímky
 • : Photo Capture
 • : Nastavenie hlasitosti zvuku
 • : Zatvorenie ovládacieho panela

Rada

 • Výrobok vytvorí obrazový databázový súbor na pamäťovej karte na ukladanie a zobrazovanie záberov. Záber, ktorý nie je zaregistrovaný v obrazovom databázovom súbore, sa nemusí zobraziť správne. Ak chcete zobraziť zábery nasnímané pomocou iných zariadení, zaregistrujte tieto zábery do obrazového databázového súboru pomocou MENU (Shooting) → [Media][Recover Image DB].
 • Funkcie „Spomalené prehrávanie dopredu“, „Spomalené prehrávanie dozadu“, „Zobrazenie nasledujúcej snímky“ a „Zobrazenie predchádzajúcej snímky“ sú dostupné počas pozastavenia prehrávania.
 • Súbory videozáznamov nasnímané inými výrobkami sa nemusia dať prehrávať prostredníctvom tohto fotoaparátu.
 • Pri videozáznamoch so značkami záberu sú polohy značiek záberu zobrazené na pruhu prehrávania počas prehrávania videozáznamu. Navyše, ikona značky záberu sa zobrazí na obrazovke, keď sa prehrá scéna, ktorej sa pridala značka záberu.
 • Preskočiť na polohy značiek záberu môžete otočením zadného ovládača L alebo zadného ovládača R počas pozastavenia prehrávania.

Poznámka

 • Aj keď nasnímate videozáznam vertikálne, na displeji alebo v hľadáčiku fotoaparátu sa zobrazí horizontálne.