Audio Level Display

videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb

Nastavenie možnosti zobrazenia úrovne zvuku na displeji. Táto funkcia sa nedá použiť počas snímania spomalených/zrýchlených videozáznamov.

 1. MENU (Shooting) → [Audio Recording][Audio Level Display] → požadované nastavenie.

  Keď je zvolené [On]:

  Vyobrazenie obrazovky s uvedením polohy zobrazenia a hodnôt úrovne zvuku

Podrobnosti položky ponuky

On:
Zobrazí sa úroveň zvuku.
Off:
Úroveň zvuku sa nezobrazí.

Poznámka

 • Úroveň zvuku sa nezobrazí v nasledujúcich situáciách:
  • Keď je [Audio Recording] nastavené na [Off].
  • Keď je DISP (Nastavenie zobrazenia) nastavené na [No Disp. Info.].
 • Počas pohotovostného režimu snímania v režime snímania videozáznamov sa bude zobrazovať aj úroveň zvuku.