Filminspelning

Start/stopp-funktionen för filminspelning är tilldelad till MOVIE (film)-knappen i standardinställningarna. Du kan starta filminspelning från tagningsläget för stillbilder genom att trycka på MOVIE-knappen.

 1. Tryck på stillbild/film/S&Q-knappen (A) för att välja filminspelningsläget.
  Varje gång du trycker på knappen växlar tagningsläget i ordningen stillbildstagning, filminspelning och inspelning i slow motion/quick motion.

  Figur som visar var stillbild/film/S&Q-knappen sitter

 2. MENU → (Kamerainst.2) → [Fotoläge] → önskat tagningsläge.
 3. Tryck på MOVIE-knappen för att börja filma.

 4. Tryck på MOVIE-knappen igen för att avsluta inspelningen.

Tips

 • Det går att ställa in start/stoppfunktionen för filminspelning för önskad knapp. MENU(Kamerainst.2) → [Spec.knapp] → ställ in [Filmtagning] för önskad knapp.
 • Om du vill specificera vilket område som skärpan ska ställas in inom, så välj område med hjälp av [Fokusområde].
 • För att hålla skärpan inställd på ett ansikte kan man antingen arrangera kompositionen så att skärpeinställningsramen och ansiktsavkänningsramen överlappar varandra, eller ställa in punkten [Fokusområde][Brett].
 • Det går att snabbt ställa in skärpan under filminspelning genom att trycka ner avtryckaren halvvägs. (Det kan hända att ljudet av autofokuseringen kommer med i inspelningen i somliga fall.)
 • För att ställa in slutartiden och bländaren till önskade inställningar ska du gå över till filminspelningsläget och välja önskat tagningsläge under [Fotoläge].
 • Följande inställningar för stillbildstagning gäller även vid filminspelning:
  • Vitbalans
  • Kreativa inst.
  • Mätmetod
  • Anskts-/ögonpr i AF
  • Ansprio i mltimätn
  • Opt.dyn.omr
  • Objektivkomp.
 • Det går att ändra inställningarna för ISO-känslighet, exponeringskompensation och skärpeinställningsområde medan man filmar.
 • Vid filminspelning går det att använda ISO-värden mellan ISO 100 och ISO 32000. Om ISO-värdet är inställt på ett högre värde än ISO 32000 ändras inställningen automatiskt till ISO 32000. När filminspelningen är klar återgår ISO-värdet till den gamla inställningen.
 • Vid filminspelning går det att använda ISO-värden mellan ISO 100 och ISO 32000. Om ISO-värdet är inställt på ett lägre värde än ISO 100 ändras inställningen automatiskt till ISO 100. När filminspelningen är klar återgår ISO-värdet till den gamla inställningen.
 • När man filmar går det att mata ut den inspelade bilden utan tagningsinformationsvisning genom att ställa in punkten [Visa HDMI-info.] på [Av].

OBS!

 • Det kan hända att användningsljud från objektivet och resten av produkten kommer med i inspelningen.
  Det går att stänga av ljudet genom att välja MENU → (Kamerainst.2) → [Ljudinspelning][Av].
 • För att förhindra att ljudet från zoomringen kommer med i inspelningen när du använder ett motorzoomobjektiv rekommenderar vi att du använder objektivets zoomspak vid filminspelning. När du manövrerar objektivets zoomspak ska du placera fingret försiktigt på spaken och manövrera den utan häftiga rörelser.
 • En ikon som anger att data håller på att skrivas visas efter tagningen. Ta inte ut minneskortet medan denna ikon visas.
 • Kameran tenderar att bli varm när man filmar länge i taget. Detta beror inte på något fel. Det kan även hända att [Kameran är överhettad. Låt den svalna.] visas. Stäng av kameran i sådana fall och vänta tills den har svalnat och är redo att använda igen.
 • Om (ikon för överhettningsvarning) visas betyder det att kamerans temperatur har stigit. Stäng av kameran och vänta tills den har svalnat och är redo att använda igen.
 • Se ”Inspelningsbar tid för filmer” för närmare detaljer om hur länge det är möjligt att filma åt gången. När filminspelningen tar slut kan du spela in en annan film genom att trycka på knappen MOVIE igen. Det kan hända att inspelningen avbryts för att skydda produkten beroende på produktens eller batteripaketets temperatur.
 • När filminspelningsläget eller läget för inspelning i slow motion/quick motion är valt eller under filminspelning går det inte att välja [Spårning] för [Fokusområde].
 • När man filmar i [Autoprogram]-läget ställs bländarvärdet och slutartiden in automatiskt och går inte att ändra. Därför kan slutartiden bli kort i en ljus omgivning och motivets rörelser blir kanske inte inspelade på ett smidigt sätt. Det går att spela in motivets rörelser på ett mjukt sätt genom att ändra tagningsläget och justera bländarvärdet och slutartiden.
 • I filminspelningsläget går det inte att ställa in följande inställningar i [Bildeffekt]. När en filminspelning startar ställs [Av] in tillfälligt.
  • Mjukt fokus
  • HDR-målning
  • Rik ton mono.
  • Miniatyrbild
  • Vattenfärg
  • Illustration
 • Ansiktsavkänning/ögonavkänning går inte att använda i följande fall:
  • När [Filformat] är satt till [XAVC S 4K], [Inspelningsinst.] är satt till [30p 100M]/[25p 100M] eller [30p 60M]/[25p 60M] och [Välj 4K-utmatning] är satt till [Minneskort+HDMI].
  • När [Filformat] är satt till [XAVC S HD] och [Inspelningsinst.] är satt till [120p 100M]/[100p 100M] eller [120p 60M]/[100p 60M].
 • Om man riktar kameran mot en extremt stark ljuskälla under filminspelning med en låg ISO-känslighet kan det hända att det markerade området i bilden blir inspelat helt svart.