Fokusstandard

Om du ställer in [Fokusstandard] för önskad specialknapp kan du sedan hämta fram praktiska funktioner som t.ex. att snabbt flytta skärpeinställningsramen, i förhållande till inställningarna för skärpeområdet.

  1. Välj MENU → (Kamerainst.2) → [Spec.knapp] → önskad knapp och tilldela sedan funktionen [Fokusstandard] till knappen.
    • För att använda funktionen [Fokusstandard] vid inspelning av filmer ska du välja MENU → (Kamerainst.2) → [Spec.knapp] → önskad knapp och tilldela funktionen [Fokusstandard] till knappen.
  2. Tryck på den knapp som [Fokusstandard]-funktionen är inställd för.
    • Vad det går att göra genom att trycka på knappen varierar beroende på inställningen för [Fokusområde].
När [Fokusområde] är inställt på [Zon], [Flexibel punkt], [Utökad flexib. punkt], [Spårning: Zon], [Spårning: Flexibel punkt] eller [Spårning: Utökad flexib. punkt]:
Det går att flytta skärpeinställningsområdet genom att trycka upptill/nedtill/till vänster/till höger på styrratten.
När [Fokusområde] är inställt på [Brett], [Mitten], [Spårning: Brett] eller [Spårning: Mitten]:
Kameran ställer in skärpan i mitten på skärmen när du trycker på knappen.

OBS!

  • Det går inte att ställa in [Fokusstandard]-funktionen för [Vänsterknapp. funk.], [Högerknapp. funk.] eller [Nedknapp].