För att ställa in skärpan på ögon (St. in ansik./öga AF)

Funktionen [St. in ansik./öga AF] används för att bestämma om kameran ska ställa in skärpan med prioritet på människors ansikten eller ögon.
Funktionen för att upptäcka djurs ögon vid inspelning av filmer kan användas om kamerans systemprogramvara (firmware) är av ver. 2.00 eller senare.


Det finns två olika sätt att använda [Ögon-AF], med vissa tekniska skillnader. Välj lämplig metod efter ändamålet.

Punkt [Ögon-AF] via [St. in ansik./öga AF] [Ögon-AF] via en anpassad knapp

Mer information finns här.

Motivavkänning Kameran upptäcker ansikten/ögon med högre prioritet. Kameran upptäcker enbart ansikten/ögon.
Förberedelse Välj [St. in ansik./öga AF][Anskts-/ögonpr i AF][På]. Ställ in [Ögon-AF] för önskad knapp med hjälp av [Spec.knapp] eller [Spec.knapp].
Så här använder du [Ögon-AF] Tryck ner avtryckaren halvvägs. Tryck på den knapp som [Ögon-AF]-funktionen är tilldelad till.*
Tekniska data
 • När kameran upptäcker ett ansikte eller öga innanför eller i närheten av angivet skärpeinställningsområde ställer den in skärpan på det ansiktet eller ögat med högre prioritet.
 • Om kameran inte upptäcker något ansikte eller öga innanför eller i närheten av angivet skärpeinställningsområde ställer den in skärpan på något annat motiv den upptäcker.
 • Kameran ställer enbart in skärpan på ansikten eller ögon var som helst på skärmen, oavsett inställningen för punkten [Fokusområde].
 • Kameran ställer inte automatiskt in skärpan på något annat motiv om den inte upptäcker några ansikten eller ögon någonstans på skärmen.
Skärpeinställningsläge Inställningen som är angiven med [Fokusläge] följs. Inställningen som är angiven med [Fokusläge] följs.
Skärpeinställningsområde Inställningen som är angiven med [Fokusområde] följs. Skärpeinställningsområdet ändras tillfälligt till hela skärmen, oavsett inställningen för punkten [Fokusområde].
Hur följande funktioner fungerar under [St. in ansik./öga AF]
 • Motivavkänning
 • Välja hög/vänst öga
 • Ans.-/ögonramvisn.
 • Visa djurets öga
Inställningen för respektive menypunkt följs. Inställningen för respektive menypunkt följs.

*Oavsett om [Anskts-/ögonpr i AF] under [St. in ansik./öga AF] är satt till [På] eller [Av] kan du använda [Ögon-AF] via en specialknapp medan du trycker in specialknappen som du har tilldelat [Ögon-AF].

Tips

För att hålla skärpan inställd på ett öga eller ansikte som rör sig (Ögon-AF + Spårning)

 • Om du justerar inställningarna under [St. in ansik./öga AF] för att ställa in skärpan på ansikten eller ögon, flyttas fokusramen automatiskt till ett ansikte eller ett öga när ansikten eller ögon upptäcks under följning av motiv med spårningsfunktionen.


 1. MENU(Kamerainst.1) → [St. in ansik./öga AF] → önskad inställningspunkt.

Menypunktsdetaljer

Anskts-/ögonpr i AF :
Används för att ställa in om ansikten eller ögon ska avkännas i skärpeområdet och skärpan ställas in på motivets ögon (Ögon-AF) när autofokusen är aktiverad. ([På]/[Av])
(OBS!: kamerans funktioner är annorlunda när du använder den anpassade knappen för [Ögon-AF].)
Motivavkänning :
Används för att ställa in avkänningsmålet.
[Människa]: Människoansikten/ögon upptäcks.
[Djur]: Djurögon upptäcks. Djurs ansikten upptäcks inte.
Välja hög/vänst öga :
Används för att ställa in vilket öga som ska upptäckas när [Motivavkänning] är inställt på [Människa]. Om [Höger öga] eller [Vänster öga] är valt kommer bara det valda ögat att identifieras. När punkten [Motivavkänning] är inställd på [Djur] går det inte att använda [Välja hög/vänst öga].
[Auto]: Kameran identifierar ögon automatiskt.
[Höger öga]: Höger öga på motivet (ögat på vänster sida sett från fotografens perspektiv) identifieras.
[Vänster öga]: Vänster öga på motivet (ögat på höger sida sett från fotografens perspektiv) identifieras.
Ans.-/ögonramvisn. :
Används för att ställa in om en ansikts-/ögonavkänningsram ska visas när ett människoansikte eller ögon upptäcks. ([På]/[Av])
Visa djurets öga :
Används för att ställa in om en ögonavkänningsram ska visas när ett djuröga upptäcks. ([På]/[Av])


Ansiktsavkänningsram

När produkten upptäcker ett ansikte tänds det en grå ansiktsavkänningsram. När produkten bedömer att autofokusen är aktiverad blir ansiktsavkänningsramen vit. Det går att upptäcka upp till åtta ansikten.
Om du har registrerat prioritetsordningen mellan ansiktena med hjälp av [Ansiktsregistrering], väljer produkten automatiskt ansiktet med högst prioritet och ansiktsavkänningsramen runt det ansiktet blir vit. Ansiktsavkänningsramarna runt andra registrerade ansikten blir rödlila.


Ögonavkänningsram

En vit ögonavkänningsram visas när kameran upptäcker ett öga och kameran bedömer att autofokus kan användas, beroende på inställningarna.

Ögonavkänningsramen visas när [Motivavkänning] är inställt på [Djur].


[Ögon-AF] via specialknapp

Ögon-AF-funktionen går även att använda genom att tilldela [Ögon-AF] till en specialknapp. Kameran kan ställa in skärpan på ögon så länge du håller knappen intryckt. Det är praktiskt när du tillfälligt vill använda Ögon-AF-funktionen på hela skärmen, oavsett inställningen för [Fokusområde]. Kameran ställer inte automatiskt in skärpan om inga ansikten eller ögon upptäcks.
(OBS!: Om man försöker ställa in skärpan på ögonen genom att trycka ner avtryckaren halvvägs kan kameran bara upptäcka ansikten eller ögon inuti eller i närheten av det skärpeinställningsområde som ställts in med [Fokusområde]. Om kameran inte kan upptäcka några ansikten eller ögon, använda normal autofokus.)

 1. MENU → (Kamerainst.2) → [Spec.knapp] eller [Spec.knapp] → önskad knapp och ställ sedan in funktionen [Ögon-AF] på knappen.
 2. MENU → (Kamerainst.1) → [St. in ansik./öga AF][Motivavkänning] → önskad inställning.
 3. Rikta kameran mot en persons eller ett djurs ansikte och tryck på knappen som [Ögon-AF]-funktionen är tilldelad till.

  Tryck på avtryckaren samtidigt som du trycker på knappen när du vill ta en stillbild.


[Vxl hög/vänst öga] via specialknapp

När punkten [Motivavkänning] är inställd på [Människa] och punkten [Välja hög/vänst öga] är inställd på [Höger öga] eller [Vänster öga], kan du ändra vilket öga som ska upptäckas genom att trycka på den specialknapp som du har tilldelat [Vxl hög/vänst öga]-funktionen till.

När [Välja hög/vänst öga] är inställd på [Auto] kan du ändra ögat som ska identifieras genom att trycka på specialknappen som tilldelats [Vxl hög/vänst öga]-funktionen.

Tillfälligt val av vänster/höger avbryts när du utför följande åtgärder osv. Kameran återgår då till automatisk ögonavkänning.

 • Du trycker i mitten på styrratten
 • Du slutar att trycka ner avtryckaren halvvägs (gäller endast vid stillbildstagning)
 • Du slutar att trycka på den anpassade knappen som tilldelats [AF På] eller [Ögon-AF]-funktionen (gäller endast vid stillbildstagning)
 • Du trycker på MENU-knappen


Tips

 • Ögonavkänningsramen visas på skärmen när [Välja hög/vänst öga] inte är inställd på [Auto] eller du använder [Vxl hög/vänst öga] med specialknappen. Även om [Välja hög/vänst öga] är inställt på [Auto] och [Ans.-/ögonramvisn.] är [På] kommer ögondetekteringsramen att visas över upptäckta ögon under filminspelning.
 • Om du vill att ansikts- eller ögonavkänningsramen ska försvinna efter en viss tid när kameran har fokuserat på ansiktet eller ögat kan du ställa in [Autoren. av AF-omr.][På].

OBS!

 • När [Motivavkänning] är inställt på [Djur] kan följande funktioner inte användas.
  • Välja hög/vänst öga
  • Ansprio i mltimätn
  • Prio ansiktsregist.
  • Försköningseffekt
 • Det kan hända att funktionen [Ögon-AF] inte fungerar korrekt under vissa förhållanden, till exempel i följande fall.
  • Om personen som ska fotograferas bär solglasögon.
  • Om ögonen är förtäckta av luggen.
  • I dålig belysning eller i motljus.
  • Om personen blundar.
  • Om motivet är i skuggan.
  • Om skärpan inte är inställt på motivet.
  • Om motivet rör sig för mycket.
 • Om motivet rör sig för mycket kan det hända att avkänningsramen inte visas på rätt sätt över ögonen.
 • Om kameran inte kan ställa in skärpan på en persons ögon ställer den in skärpan på ansiktet i stället. Kameran kan inte ställa in skärpan på ögon om inga människoansikten upptäcks.
 • Det kan hända att produkten inte kan upptäcka några ansikten alls, eller av misstag uppfattar andra föremål som ansikten under somliga förhållanden.
 • Ögonavkänningsramen visas inte när ögon-AF-funktionen inte går att använda.
 • Ansikts-/ögonavkänningsfunktionen går inte att använda i följande fall:
  • När du använder en annan zoomfunktion än den optiska zoomen
  • När tagningsläget är inställt på [Panorering]
  • När tagningsläget är satt till [Landskap], [Nattmotiv] eller [Solnedgång] i scenvalen
  • När [Bildeffekt] är inställd på [Posterisering]
  • När förstoringsfunktionen används
  • Vid inspelning av filmer med [Inspelningsinst.] satt till [120p]/[100p]
  • När [Bildhastighet] är satt till [120fps]/[100fps] under slow motion/quick motion-inspelning
  • När [Filformat] är inställt på [XAVC S 4K], [Inspelningsinst.] är inställt på [30p 100M]/[25p 100M] eller [30p 60M]/[25p 60M] och [Välj 4K-utmatning] är inställt på [Minneskort+HDMI]
  • När [Filformat] är inställt på [XAVC S 4K] och [Proxyinspelning] är inställt på [På]
 • Även om [Ans.-/ögonramvisn.] eller [Visa djurets öga] är inställt på [Av] visas en grön skärpeinställningsram över ansikten eller ögon i fokus.
 • Om du vill att djurögon ska upptäckas så komponera bilden så att både djurets ögon och nos kommer med i synfältet. När du väl har ställt in skärpan på djurets ansikte upptäcks dess ögon lättare.
 • Även om punkten [Motivavkänning] är inställd på [Djur] kan det hända att ögonen på somliga sorters djur inte går att upptäcka.