De olika zoomfunktionerna på den här produkten

Zoomfunktionerna på den här produkten gör det möjligt att zooma till ännu högre förstoringsgrad genom att kombinera olika zoomfunktioner. Ikonen som visas på skärmen ändras i förhållande till vilken zoomfunktion som är vald.

När ett motorzoomobjektiv är monterat:

Figur över zoommätaren

När något annat objektiv än ett motorzoomobjektiv är monterat:

Figur över zoommätaren

 1. Optiskt zoomområde
  Används för att zooma in bilden inom objektivets zoomområde.
  När ett motorzoomobjektiv är monterat visas zoommätaren för det optiska zoomområdet.
  När ett annat objektiv än ett motorzoomobjektiv är monterat är zoommarkören fast inställd vid den vänstra änden på zoommätaren med zoompositionen i det optiska zoomområdet (visas som ×1,0).

 2. Smart zoomområde ()
  Bilden zoomas in utan försämring av originalkvaliteten genom att delvis beskära bilden (fungerar bara när punkten [JPEG-bildstorlek] är inställd på [M] eller [S]).

 3. Klarbildszoomområde ()
  Bilden zoomas in med hjälp av en bildbehandlingsprocess med lägre försämringsgrad. Denna zoomfunktion går att använda när punkten [Zoomomfång] är inställd på [Klarbildszoom] eller [Digital zoom]

 4. Digitalt zoomområde ()
  Används för att förstora bilden ytterligare genom att bearbeta bilden. Denna zoomfunktion går att använda när punkten [Zoomomfång] är inställd på [Digital zoom].

OBS!

 • Standardinställningen för punkten [JPEG-bildstorlek] är [L]. Om du vill använda den smarta zoomen, så ändra [JPEG-bildstorlek]-inställningen till [M] eller [S].
 • Funktionerna för smart zoom, klarbildszoom och digital zoom går inte att använda vid tagning i följande fall:
  • När tagningsläget är inställt på [Panorering].
  • När punkten [Filformat] är inställd på [RAW] eller [RAW & JPEG].
  • [Inspelningsinst.] är inställt på [120p]/[100p].
  • Under inspelning i slow motion/quick motion med punkten [Bildhastighet] inställd på [120fps]/[100fps]
 • Den smarta zoomfunktionen går inte att använda för filmer.
 • När man använder någon annan zoomfunktion än den optiska zoomen gäller inte inställningen för punkten [Fokusområde], och skärpeinställningsramen visas med en streckad linje. Autofokusen prioriterar området i och runt mitten av bilden.
 • När den smarta zoomfunktionen, klarbildszoomen eller digitalzoomfunktionen används är punkten [Mätmetod] fast inställd på [Multi].
 • När den smarta zoomfunktionen, klarbildszoomen eller digitalzoomfunktionen används går följande funktioner inte att använda:
  • Anskts-/ögonpr i AF
  • Ansprio i mltimätn
  • Spårningsfunktion