Ändring av vad som visas på skärmen (under tagning/uppspelning)

Det går att ändra vilken information som ska visas på skärmen.

 1. Tryck på DISP (visningssätt)-knappen.
  • Varje gång man trycker på DISP-knappen ändras informationen som visas på skärmen.
  • Punkterna som visas nedan och deras positioner är bara ett riktmärke och kan vara annorlunda än vad som faktiskt visas.

  Under tagning

  Visa all infoVisa ingen info.HistogramNivåGrafisk displayVisa all info

  Under uppspelning

  Visa info → HistogramVisa ingen info. → Visa info.

  • Om bilden har ett överexponerat eller underexponerat område, blinkar motsvarande del i histogrammet (varning för överexponering/underexponering).
  • Inställningarna för uppspelning gäller även i [Snabbgranskning]-läget.

Histogramvisning

Histogrammet visar luminansdistributionen och anger hur många bildpunkter det finns för respektive luminansområde. Ju längre åt vänster i histogrammet, desto mörkare, och ju längre åt höger, desto ljusare.

Histogrammet ändras när exponeringskompensation utförs.

Toppar i den högra eller vänstra änden av histogrammet markerar att det finns överexponerade respektive underexponerade områden i bilden. Sådana defekter går inte att korrigera på en dator efter tagningen. Utför exponeringskompensation före tagningen efter behov.

Exempel på ett histogram med bildpunktsantal och ljusstyrka

(A): Antal bildpunkter

(B): Ljusstyrka

OBS!

 • [Histogram] visas inte under panoramatagning.
 • Informationen i histogrammet visar inte hur den slutgiltiga bilden kommer att bli. Informationen gäller bilden som visas på skärmen. Slutresultatet beror på bländarvärdet, osv.
 • Det kan hända att histogrammet blir väldigt annorlunda mellan tagning och uppspelning i följande fall:
  • När blixten används
  • Vid tagning av motiv med låg luminans, som t.ex. nattscener

Tips

 • För att ändra vilka visningssätt som det ska gå att växla mellan när man trycker på DISP-knappen, välj MENU → (Kamerainst.2)[DISP-knapp] och ändra inställningen.