Visa som grupp

Anger om kontinuerligt tagna bilder eller bilder som tagits med intervalltagning ska visas som en grupp.

  1. MENU → (Uppspelning) → [Visa som grupp] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
Bilderna visas som en grupp.
Välj en grupp och tryck i mitten på styrratten för att visa bilder i gruppen.
Av:
Bilderna visas inte som en grupp.

Tips

  • Följande bilder grupperas.
    • Bilder som tagits med [Matningsläge] inställd på [Kontinuerlig tagning] (En bildsekvens som tagits i en följd genom att hålla avtryckaren nedtryckt under kontinuerlig tagning blir en enda grupp.)
    • Bilder som tagits med [Intervalltagnfunk.] (Bilder som tas under en intervalltagning blir en enda grupp.)
  • På indexbildskärmen visas ikonen (Visa som grupp) över gruppen.

OBS!

  • Bilder går bara att gruppera och visa när punkten [Visningssätt] är inställd på [Datumvisning]. När den inte är inställd på [Datumvisning] går det inte att gruppera och visa bilder, även om punkten [Visa som grupp] är inställd på [På].
  • Om du raderar gruppen raderas alla bilder i den gruppen.