Kontinuerlig gaffling

Används för att ta en serie bilder med exponeringen automatiskt ändrad från basvärdet först till mörkare och därefter till ljusare. Sedan går det att välja den bild som passar bäst för ditt syfte efter tagningen.

 1. Tryck på / (Matningsläge) på styrratten → [Kontinuerlig gaffling].
  • Det går även att ställa in matningsläget genom att välja MENU (Kamerainst.1) → [Matningsläge].
 2. Ställ in önskat läge med hjälp av höger/vänster sida på styrratten.
 3. Ställ in skärpan och ta bilden.
  • Grundexponeringen ställs in för den första bilden.
  • Håll avtryckaren nedtryckt tills hela gafflingen är klar.

Menypunktsdetaljer

Kameran tar till exempel tre bilder i en följd med exponeringsvärdet ändrat plus respektive minus 0,3 EV när [Kont. gaffling: 0,3EV 3 Bilder] är valt.

OBS!

 • Den sista bilden visas vid snabbgranskningen.
 • När [ISO AUTO] är valt i [Manuell exponering]-läget ändras exponeringen genom att ISO-värdet ändras. Om något annat än [ISO AUTO] är valt, ändras exponeringen genom att slutartiden ändras.
 • När exponeringen kompenseras flyttas exponeringen baserat på det kompenserade värdet.
 • Gaffling går inte att använda i följande tagningslägen:
  • [Intelligent auto]
  • [Bättre autojustering]
  • Ett scenvalsläge
  • [Panorering]
 • När blixten används utförs blixtgaffling, varvid mängden blixtljus ändras, även om [Kontinuerlig gaffling] är valt. Tryck ner avtryckaren för varje bild.