Fokusläge

Används för att välja en lämplig skärpeinställningsmetod i förhållande till hur motivet rör sig.

 1. MENU (Kamerainst.1) → [Fokusläge] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

(Enbilds-AF):
Skärpan låses så fort skärpeinställningen är klar. Använd det här läget för motiv som inte rör sig.

(Automatisk AF):
Produkten växlar mellan lägena [Enbilds-AF] och [Kontinuerlig AF] i förhållande till hur motivet rör sig. När man trycker ner avtryckaren halvvägs låser produkten skärpan om den bedömer att motivet inte rör sig, eller fortsätter att ställa in skärpan hela tiden om motivet rör sig. Vid kontinuerlig tagning använder produkten automatiskt kontinuerlig AF från och med den andra bilden.

(Kontinuerlig AF):
Produkten fortsätter ställa in skärpan så länge man håller avtryckaren halvvägs nedtryckt. Använd det här läget för motiv som rör sig. I [Kontinuerlig AF]-läget hörs det inget pip när kameran har ställt in skärpan.

(Dir man. fokus):
Det går att finjustera skärpan för hand efter att först ha ställt in den med autofokus. På så sätt går det fortare att ställa in skärpan för motivet än när man använder manuell skärpeinställning ända från början. Detta är praktiskt till exempel vid makrotagningar.

(Manuellt fokus):
Används för att ställa in skärpan för hand. Om det inte går att ställa in skärpan på önskat motiv med hjälp av autofokus, så använd manuell skärpeinställning.

Skärpeindikator

(tänd):
Skärpan är inställd på motivet och låst.

(blinkar):
Skärpan är inte inställd.

(tänd):
Skärpan är inställd på motivet. Skärpan fortsätter att ställas in hela tiden efter motivets rörelser.

(tänd):
Skärpeinställning pågår

Motiv som det är svårt att ställa in skärpan för med autofokus

 • Mörka och avlägsna motiv
 • Motiv med dålig kontrast
 • Motiv som fotograferas genom glasrutor
 • Motiv som rör sig snabbt
 • Blanka ytor eller ytor som reflekterar ljus
 • Blinkande ljus
 • Motiv i motljus
 • Upprepade mönster, som t.ex. byggnadsfasader
 • Motiven på olika avstånd inom skärpeinställningsområdet

Tips

 • I [Kontinuerlig AF]-läget går det att låsa skärpan genom att trycka in den knapp som [Håll fokus]-funktionen är inställd för och hålla den intryckt.
 • Kontrollera på bildskärmen att skärpan är inställd på ett tillräckligt avlägset motiv när du ställer in skärpan på oändlighet i det manuella skärpeinställningsläget eller det direkta manuella skärpeinställningsläget.

OBS!

 • [Automatisk AF] går bara att använda när man använder ett objektiv som har stöd för fasavkännings-AF.
 • När [Kontinuerlig AF] eller [Automatisk AF] är inställt kan det hända att synvinkeln ändras gradvis under skärpeinställning. Detta påverkar dock inte bilden som faktiskt lagras.
 • Endast [Kontinuerlig AF] och [Manuellt fokus] går att välja vid filminspelning eller inspelning av slow motion/quick motion-filmer.