AF vid fokusförst. (stillbild)

Det går att ställa in skärpan mer precist på motivet när autofokus används genom att förstora det område inom vilket skärpan ska ställas in. När det förstorade området visas går det att ställa in skärpan inom ett ännu mindre område än vid flexibel spotmätning.

 1. MENU (Kamerainst.1) → [AF vid fokusförst.][På].
 2. MENU (Kamerainst.1) → [Fokusförstoring].
 3. Förstora bilden genom att trycka i mitten på styrratten och justera sedan positionen genom att trycka upptill/nedtill/till vänster/till höger på styrratten.
  • Förstoringen ändras varje gång man trycker på mitten.
 4. Tryck ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan.
  • Kameran ställer in skärpan på (plustecknet) i mitten av skärmen.
 5. Tryck ner avtryckaren helt för att ta bilden.
  • Kameran lämnar den förstorade displayen efter tagningen.

Tips

 • Vi rekommenderar att du använder stativ för att kunna ange det område du vill förstora på ett precist sätt.
 • Det går att kontrollera resultatet från autofokusåtgärden genom att förstora den visade bilden. Om du vill ändra skärpans position justerar du skärpeinställningsområdet på den förstorade skärmen och trycker sedan ner avtryckaren halvvägs.

OBS!

 • Om man förstorar ett område i kanten av skärmen, kan det hända att kameran inte kan ställa in skärpan.
 • Det går inte att justera exponeringen eller vitbalansen medan bilden visas förstorad.
 • [AF vid fokusförst.] går inte att använda i följande fall:
  • I [Panorering]-läget
  • Under filminspelning
  • När punkten [Fokusläge] är inställd på [Kontinuerlig AF].
  • När [Fokusläge] är satt till [Automatisk AF] och tagningsläget är satt till något annat läge än [Autoprogram], [Bländarprioritet], [Slutarprioritet] eller [Manuell exponering].
  • När punkten [Fokusläge] är inställd på [Automatisk AF] och punkten [Matningsläge] är inställd på [Kontinuerlig tagning].
  • När en objektivadapter används (säljs separat).
 • När bilden visas förstorad går det inte att använda följande funktioner:
  • [Ögon-AF]
  • [För-AF]
  • [Anskts-/ögonpr i AF]