Självport./självutl. 

Det går att ändra bildskärmens vinkel så att det går lättare att se bilden under tagningen.

  1. MENU (Kamerainst.1) → [Självport./självutl.] [På].
  2. Öppna bildskärmen åt sidan, vänd den framåt och rikta sedan objektivet mot dig själv.

  3. Tryck på avtryckaren.Alternativt kan du peka på motivet på bildskärmen.
    Produkten startar självutlösartagningen efter tre sekunder.

Tips

  • Om du vill använda något annat matningsläge än 3-sekunderssjälvutlösaren ska du först ställa in [Självport./självutl.][Av] och sedan rikta bildskärmen framåt.