Matningsläge

Välj lämpligt läge i förhållande till motivet, t.ex. enbildstagning, kontinuerlig tagning eller gaffling.

  1. Välj / (Matningsläge) på styrratten → önskad inställning.
    • Det går även att ställa in matningsläget genom att välja MENU (Kamerainst.1) → [Matningsläge].
  2. Ställ in önskat läge med hjälp av höger/vänster sida på styrratten.

Menypunktsdetaljer

Enkeltagning:
Detta är det normala tagningsläget.
Kontinuerlig tagning:
Används för att ta bilder oavbrutet så länge man håller avtryckaren nedtryckt.
Självutlösare:
Används för att ta en bild med hjälp av självutlösaren inställt antal sekunder efter det att avtryckaren trycks ned.
Självutlös. (kont.):
Används för att ta inställt antal bilder med hjälp av självutlösaren inställt antal sekunder efter det att avtryckaren trycks ned.
Kontinuerlig gaffling:
Används för att ta en serie bilder medan avtryckaren hålls nedtryckt, med olika exponering för varje bild.
Enkel gaffling:
Används för att ta angivet antal bilder, en i taget, med olika exponering för varje bild.
Vitbalansgaffl.:
Används för att ta en serie på tre bilder med olika färgton enligt valda inställningar för vitbalans, kulörtemperatur och kulörfilter.
DRO gaffling:
Används för att ta en serie på tre bilder med olika grad av optimering av dynamikomfånget.

OBS!

  • När tagningsläget är satt till [Sport & action] i scenvalen går det inte att välja [Enkeltagning].