Fokusområde

Används för att välja vilken del av bilden som skärpan ska ställas in på. Använd den här funktionen när det är svårt att ställa in skärpan ordentligt i autofokusläget.

 1. MENU (Kamerainst.1) → [Fokusområde] → önskad inställning.
  • Endast [Brett], [Zon], [Flexibel punkt: L], [Spårning: Zon] och [Spårning: Flexibel punkt L] visas som alternativ i standardinställningarna. För att välja någon annan typ av fokusområde markerar du de fokusområden du vill använda med [Begr. av fokusomr.]-funktionen.

Menypunktsdetaljer

Brett:
Skärpan ställs automatiskt in på ett motiv som täcker hela området på skärmen. När man trycker ner avtryckaren halvvägs i stillbildstagningsläget tänds en grön ram runt det område som skärpan är inställd på.
Zon:
Välj en zon på bildskärmen att ställa in skärpan på, så väljer kameran automatiskt skärpeinställningsområde.
Mitten:
Används för att automatiskt ställa in skärpan på motiv i mitten av bilden. Använd detta läge tillsammans med skärpelåset för att skapa önskad bildkomposition.
Flexibel punkt:
Används för att flytta skärpeinställningsramen till önskat ställe på skärmen för att ställa in skärpan på ett ytterst litet motiv inom ett snävt område.
Utökad flexib. punkt:
Om produkten inte lyckas ställa in skärpan på den valda punkten använder den skärpeinställningspunkterna runtom den flexibla punkten som andrahandsprioritet för skärpeinställningen.
Spårning:
När man trycker ner avtryckaren halvvägs och håller den där följer produkten motivet inom valt autofokusområde. Detta läge går bara att ställa in när skärpeinställningssättet är inställt på [Kontinuerlig AF]. Flytta markören till [Spårning][Fokusområde]-inställningsskärmen, och välj sedan önskat startområde för fokusföljningen genom att trycka till vänster/höger på styrratten. Det går även att flytta följningsstartområdet till önskat ställe genom att ange det området som en zon, flexibel punkt eller utökad flexibel punkt.


Exempel på hur skärpeinställningsramen visas

Skärpeinställningsramens utseende varierar på följande sätt.


När man ställer in skärpan på ett stort område

Exempel på en skärpeinställningsram vid skärpeinställning på ett större område

När man ställer in skärpan på ett litet område

Exempel på en skärpeinställningsram vid skärpeinställning på ett mindre område

 • När [Fokusområde] är inställt på [Brett] eller [Zon] kan skärpeinställningsramen växla mellan ”När man ställer in skärpan på ett stort område” och ”När man ställer in skärpan på ett litet område” beroende på motivet eller situationen.
 • När ett objektiv med A-fattning är monterat med en monteringsadapter (LA-EA3 eller LA-EA5) (säljs separat) kan det hända att skärpeinställningsramen för ”När man ställer in skärpan på ett litet område” visas.

När skärpan har ställts in automatiskt med hjälp av hela bildskärmsområdet

Exempel på en skärpeinställningsram när skärpan har ställts in automatiskt med hjälp av hela bildskärmsområdet

 • När man använder någon annan zoomfunktion än den optiska zoomen gäller inte inställningen för punkten [Fokusområde], och skärpeinställningsramen visas med en streckad linje. Autofokusen prioriterar området i och runt mitten av bilden.


Flytta skärpeinställningsområdet

 • När punkten [Fokusområde] är inställd på [Zon], [Flexibel punkt] eller [Utökad flexib. punkt], och man trycker på den knapp som [Fokusstandard]-funktionen är inställd för, går det att ta bilder samtidigt som man flyttar skärpeinställningsramen genom att trycka upptill/nedtill/till vänster/till höger på styrratten. För att flytta tillbaka skärpeinställningsramen till mitten av bildskärmen trycker du på (radera)-knappen medan du flyttar ramen. Om du vill ändra tagningsinställningarna med hjälp av styrratten så tryck på den knapp som [Fokusstandard]-funktionen är inställd för.
 • Det går att flytta skärpeinställningsramen snabbt genom att peka och dra på bildskärmen. Ställ in [Pekfunktion][På] och [Anv. pekfunktionen][Pekfokus] i förväg.


För att följa motivet tillfälligt (Spårning på/Spårning på + AF På)

Du kan tillfälligt ändra inställningen för [Fokusläge] till [Kontinuerlig AF] och inställningen för [Fokusområde] till [Spårning] så länge du håller den specialknapp intryckt som du i förväg har tilldelat [Spårning på] eller [Spårning på + AF På] till. Inställningen för [Fokusområde] innan du aktiverade [Spårning på] eller [Spårning på + AF På] ändras till motsvarande [Spårning]-inställning.

Till exempel:

[Fokusområde] innan du aktiverar [Spårning på]/[Spårning på + AF På] [Fokusområde] när [Spårning på]/[Spårning på + AF På] är aktiverat
[Brett] [Spårning: Brett]
[Flexibel punkt: S] [Spårning: Flexibel punkt S]
[Utökad flexib. punkt] [Spårning: Utökad flexib. punkt]
 • Funktionen kan användas när [Fokusläge] är inställd på [Enbilds-AF], [Automatisk AF], [Kontinuerlig AF] eller [DMF].

OBS!

 • Punkten [Fokusområde] är fast inställd på [Brett] i följande lägen:
  • Ett scenvalsläge
 • Det kan hända att skärpeinställningsområdet inte tänds under kontinuerlig tagning eller om man trycker avtryckaren i botten med en gång.
 • När läget för filminspelning eller slow motion/quick motion-inspelning är valt eller under filminspelning går det inte att välja [Spårning] som [Fokusområde].
 • Det går inte att verkställa funktioner som är tilldelade till styrratten eller (radera)-knappen medan skärpeinställningsramen flyttas.