Tagning av stillbilder

 1. Tryck på stillbild/film/S&Q-knappen (A) för att välja stillbildstagningsläget.
  Varje gång du trycker på knappen växlar tagningsläget i ordningen stillbildstagning, filminspelning och inspelning i slow motion/quick motion.

  Figur som visar var stillbild/film/S&Q-knappen sitter

 2. MENU (Kamerainst.1) → [Fotoläge] → önskat tagningsläge.
 3. Justera bildskärmens vinkel och håll i kameran.
 4. När ett zoomobjektiv är monterat går det att förstora bilden genom att vrida på zoomringen.
  När du använder ett motorzoomobjektiv kan du även förstora bilden med W/T (zoom)-spaken på kameran.
 5. Tryck ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan.
  En grön skärpeinställningsram visas runt området med inställd skärpa.
 6. Tryck ner avtryckaren helt.

Används för att ta bilder med skärpan låst på önskat motiv (skärpelås)

Används för att ta bilder med skärpan låst på önskat motiv i autofokusläget.

 1. MENU (Kamerainst.1) → [Fokusläge][Enbilds-AF] eller [Automatisk AF].
 2. Placera motivet inom AF-området och tryck ner avtryckaren halvvägs.

  Skärpan låses.

  • Om det är svårt att ställa in skärpan på önskat motiv, så ställ in [Fokusområde][Mitten] eller [Flexibel punkt].
 3. Fortsätt hålla avtryckaren nedtryckt och flytta tillbaka motivet till sin ursprungliga position för att komponera om bilden.

 4. Tryck ner avtryckaren helt för att ta bilden.

Tips

 • När kameran inte kan ställa in skärpan automatiskt visas inte den gröna skärpeinställningsramen. Antingen komponera om bilden eller ändra skärpeinställningen.
 • Pipljudet som anger att skärpan har ställts in hörs när [Fokusläge] är satt till [Enbilds-AF], [Automatisk AF] eller [DMF].

OBS!

 • En ikon som anger att data håller på att skrivas visas efter tagningen. Ta inte ut minneskortet medan denna ikon visas.
 • När motivet rör sig går det inte att låsa skärpan, även om punkten [Fokusläge] är inställd på [Automatisk AF].