FINDER/MONITOR

Nastaví sa spôsob prepínania zobrazenia medzi hľadáčikom a monitorom.

  1. MENU(Camera Settings2) → [FINDER/MONITOR] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Auto:
Keď sa pozriete do hľadáčika, zareaguje snímač priblíženia oka a zobrazenie sa automaticky prepne na hľadáčik.
Viewfinder(Manual):
Monitor sa vypne a záber sa bude zobrazovať len v hľadáčiku.
Monitor(Manual):
Hľadáčik sa vypne a záber sa bude vždy zobrazovať na monitore.

Rada

  • Funkciu [FINDER/MONITOR] môžete priradiť požadovanému tlačidlu.
    MENU(Camera Settings2) → [Custom Key], [Custom Key] alebo [Custom Key] → nastavte [Finder/Monitor Sel.] požadovanému tlačidlu.
  • Ak chcete uchovať zobrazenie hľadáčika alebo zobrazenie monitora, vopred nastavte [FINDER/MONITOR] na [Viewfinder(Manual)] alebo [Monitor(Manual)].
    Môžete uchovať monitor vypnutý, keď oddialite oči od hľadáčika počas snímania, nastavením zobrazenia monitora na [Monitor Off] pomocou tlačidla DISP. Zvoľte MENU → (Camera Settings2) → [DISP Button][Monitor] a vopred označte položku [Monitor Off].