Odpojenie fotoaparátu od počítača

Pred vykonaním nasledujúcich úkonov vykonajte nižšie uvedené kroky 1 a 2:

  • Odpojenie mikro USB kábla.
  • Vybratie pamäťovej karty.
  • Vypnutie tohto výrobku.

  1. Kliknite na (Bezpečne odstrániť hardvér a vysunúť médiá) na paneli úloh.
  2. Kliknite na zobrazené hlásenie.

Poznámka

  • Pri počítačoch Mac presuňte ikonu pamäťovej karty alebo ikonu jednotky do ikony „Kôš“. Fotoaparát sa odpojí od počítača.
  • Pri niektorých počítačoch sa ikona odpojenia nemusí zobraziť. V takomto prípade je možné preskočiť vyššie uvedené kroky.
  • Neodpájajte mikro USB kábel od fotoaparátu, kým svieti kontrolka prístupu. Môžete tým poškodiť údaje.