Poznámky týkajúce sa akumulátora

Poznámky týkajúce sa akumulátora

 • Používajte len akumulátory určené pre tento výrobok.
 • Správny indikátor stavu batérie sa nemusí zobraziť za určitých prevádzkových podmienok alebo podmienok prostredia.
 • Akumulátor nevystavujte pôsobeniu vody. Akumulátor nie je odolný voči vode.
 • Akumulátor nenechávajte na mimoriadne horúcich miestach, ako napríklad v aute alebo na priamom slnečnom svetle.

Nabíjanie akumulátora

 • Pred prvým použitím tohto výrobku nabite akumulátor (je súčasťou dodávky).
 • Nabitý akumulátor sa postupne vybíja, aj keď sa nepoužíva. Nabite akumulátor pred každým použitím výrobku, aby ste neprišli o žiadnu príležitosť nasnímať zábery.
 • Nenabíjajte akumulátory okrem akumulátorov určených pre tento výrobok. V opačnom prípade môže dôjsť k únikom elektrolytu, prehrievaniu, výbuchom, zasiahnutiam elektrickým prúdom, popáleninám alebo zraneniam.
 • Ak kontrolka nabíjania bliká, keď akumulátor nie je úplne nabitý, vyberte akumulátor alebo odpojte USB kábel od fotoaparátu a potom ho znova vložte na nabíjanie.
 • Odporúčame nabíjať akumulátor pri teplote okolia od 10 °C do 30 °C. Akumulátor sa nemusí účinne nabiť pri teplote mimo tohto rozsahu.
 • Keď pripojíte tento výrobok a prenosný počítač, ktorý nie je pripojený k zdroju napájania, úroveň nabitia batérie prenosného počítača sa môže znížiť. Nenabíjajte tento výrobok pomocou prenosného počítača príliš dlho.
 • Nezapínajte/nereštartujte počítač, neuvádzajte počítač z kľudového do prevádzkového režimu, ani nevypínajte počítač, pokiaľ je tento výrobok pripojený k počítaču prostredníctvom USB kábla. V opačnom prípade môže dôjsť k poruche tohto výrobku. Odpojte tento výrobok a počítač pred vykonávaním vyššie uvedených činností.
 • Nabíjanie sa nedá zaručiť, ak používate svojpomocne zhotovený alebo upravený počítač.
 • Keď je nabíjanie dokončené, odpojte sieťový adaptér od elektrickej zásuvky alebo odpojte USB kábel od fotoaparátu. V opačnom prípade môže dôjsť k skráteniu výdrže akumulátora.

Indikátor stavu akumulátora

 • Indikátor stavu batérie sa zobrazí na displeji.

  A: Vysoká úroveň nabitia akumulátora

  B: Akumulátor je vybitý

 • Trvá to približne minútu, kým sa zobrazí správny indikátor stavu batérie.
 • Správny indikátor stavu batérie sa nemusí zobraziť za určitých prevádzkových podmienok alebo podmienok prostredia.
 • Ak sa indikátor stavu akumulátora nezobrazí na displeji, stlačením tlačidla DISP (Nastavenie zobrazenia) ho zobrazíte.

Čas nabíjania (úplné nabitie)

Čas nabíjania je približne 285 minút pomocou sieťového adaptéra (je súčasťou dodávky).

Vyššie uvedený nabíjací čas platí pri nabíjaní úplne vybitého akumulátora pri teplote 25°C. Nabíjanie môže trvať dlhšie, a to v závislosti od podmienok používania a okolností.

Účinné používanie akumulátora

 • Výkon batérie klesá v prostredí s nízkou teplotou. To znamená, že prevádzkový čas akumulátora na miestach s nízkou teplotou je kratší. Aby sa zaistilo dlhšie používanie akumulátora, odporúčame vložiť akumulátor do vrecka blízko tela, aby sa zohrial, a potom ho vložiť do tohto výrobku bezprostredne pred začatím snímania. Ak máte vo vrecku akékoľvek kovové predmety, ako sú napríklad kľúče, dávajte pozor, aby nedošlo k skratu.
 • Akumulátor sa rýchlo vybije, ak budete často používať blesk alebo funkciu nepretržitého snímania, často zapínať/vypínať fotoaparát alebo nastavíte veľmi vysoký jas monitora.
 • Pred snímaním samotných záberov odporúčame pripraviť si náhradné akumulátory a zhotoviť skúšobné zábery.
 • Ak je konektor akumulátora znečistený, je možné, že sa výrobok nebude dať zapnúť alebo sa akumulátor nenabije správne. V takomto prípade vyčistite batériu jemným poutieraním akéhokoľvek prachu mäkkou handričkou alebo vatovým tampónom.

Spôsob skladovania akumulátora

Aby sa zachovala funkcia akumulátora, nabite akumulátor a potom ho úplne vybite vo fotoaparáte minimálne raz do roka pred jeho uskladnením. Akumulátor skladujte na chladnom, suchom mieste po jeho vybratí z fotoaparátu.

Životnosť akumulátora

 • Životnosť akumulátora je obmedzená. Ak budete opakovane alebo dlhodobo používať rovnakú batériu, jej kapacita postupne klesne. Ak dôjde k značnému skráteniu disponibilného času akumulátora, pravdepodobne nastal čas na jeho výmenu za nový akumulátor.
 • Životnosť akumulátora sa mení podľa spôsobu jeho skladovania a podľa prevádzkových podmienok a prostredia, v ktorých sa každý akumulátor používa.