Používanie blesku (predáva sa osobitne)

V slabo osvetlených prostrediach použite blesk na osvetlenie snímaného objektu počas snímania. Použite aj blesk na zabránenie chveniu fotoaparátu.

Podrobnosti o blesku nájdete v návode na používanie blesku.
 1. Pripojte blesk (predáva sa osobitne) k výrobku.

 2. Snímajte po zapnutí a úplnom nabití blesku.
  bliká: Prebieha nabíjanie
  svieti: Nabíjanie je dokončené
  • Dostupné režimy blesku závisia od režimu snímania a funkcie.

Poznámka

 • Svetlo blesku môže byť blokované, ak sa pripojí slnečná clona objektívu a spodná časť nasnímaného záberu môže byť zatienená. Odpojte slnečnú clonu objektívu.
 • Pri použití blesku sa postavte minimálne 1 m od snímaného objektu.
 • Pri snímaní videozáznamov sa blesk nedá používať.(Môžete použiť LED svetlo, keď používate blesk (predáva sa osobitne) s LED svetlom.)
 • Pred pripojením/odpojením príslušenstva, ako je blesk k sánkam pre rôzne rozhrania/od sánok pre rôzne rozhrania, najprv vypnite výrobok. Pri pripájaní príslušenstva sa uistite, že je dané príslušenstvo bezpečne pripevnené k výrobku.
 • Sánky pre rôzne rozhrania nepoužívajte s bežne dostupným bleskom, ktorý využíva napätie 250 V alebo vyššie alebo má opačnú polaritu ako fotoaparát. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k poruche.
 • Pri snímaní s bleskom a zoomom nastaveným do polohy W sa na displeji môže objaviť tieň objektívu, a to v závislosti od podmienok snímania. Ak k tomu dôjde, snímajte vo väčšej vzdialenosti od objektu, alebo nastavte zoom do polohy T a snímajte znova s bleskom.
 • Rohy nasnímaného záberu môžu byť zatienené, a to v závislosti od objektívu.
 • Pri použití blesku na snímanie záberov vlastnej osoby dávajte pozor, aby ste nehľadeli priamo do svetla blesku, pretože sa blesk môže odpáliť pri krátkej vzdialenosti.
 • Podrobnosti o kompatibilnom príslušenstve pre sánky pre rôzne rozhrania nájdete na webovej stránke Sony alebo ich získate od svojho miestneho predajcu výrobkov značky Sony či od miestneho autorizovaného servisného strediska spoločnosti Sony.