Snímanie videozáznamov

Videozáznamy je možné snímať stlačením tlačidla MOVIE (Videozáznam).

 1. Stlačením tlačidla MOVIE spustite snímanie.

  • Keďže je [MOVIE Button] nastavené na [Always] ako východiskové nastavenie, snímanie videozáznamu je možné spustiť z ľubovoľného režimu snímania.

 2. Opätovným stlačením tlačidla MOVIE zastavíte snímanie.

Rada

 • Funkciu spustenia/zastavenia snímania videozáznamu môžete priradiť požadovanému tlačidlu. MENU(Camera Settings2) → [Custom Key] → nastavte [MOVIE] požadovanému tlačidlu.
 • Keď chcete určiť oblasť, na ktorú sa má zaostriť, nastavte túto oblasť pomocou [Focus Area].
 • Ak chcete nepretržite zaostrovať na tvár, usporiadajte kompozíciu záberu tak, aby sa rámček zaostrovania a rámček detekcie tváre prekrývali, alebo nastavte [Focus Area] na [Wide].
 • Počas snímania videozáznamov môžete rýchlo zaostriť stlačením tlačidla spúšte do polovice. (V niektorých prípadoch sa môže zaznamenať zvuk činnosti automatického zaostrovania.)
 • Ak chcete upraviť rýchlosť uzávierky a hodnotu clony na požadované nastavenia, nastavte režim snímania na (Movie) a zvoľte požadovaný expozičný režim.
 • Po snímaní sa zobrazí ikona, ktorá bude znamenať, že sa zapisujú údaje. Nevyberajte pamäťovú kartu, pokiaľ sa zobrazuje táto ikona.
 • Nasledujúce nastavenia pre snímanie statických záberov sa použijú na snímanie videozáznamov:
  • White Balance
  • Creative Style
  • Metering Mode
  • Face/Eye Priority in AF
  • Face Priority in Multi Metering
  • D-Range Optimizer
  • Lens Comp.
 • Môžete zmeniť nastavenia pre citlivosť ISO, korekciu expozície a oblasť zaostrovania počas snímania videozáznamov.
 • Počas snímania videozáznamov sa zaznamenávaný obraz môže vysielať bez zobrazenia informácií o snímaní nastavením [HDMI Info. Display] na [Off].

Poznámka

 • Počas snímania videozáznamu sa môže zaznamenať prevádzkový zvuk objektívu a výrobku.
  Zvuk môžete vypnúť voľbou MENU → (Camera Settings2) → [Audio Recording][Off].
 • Pri snímaní by sa mohol zaznamenať zvuk háčikov (trojuholníkového háčika) popruhu na plece, a to v závislosti od situácie.
 • Aby nedošlo k zaznamenaniu prevádzkového zvuku krúžku zoomu počas snímania videozáznamu, keď sa používa objektív s motorovým nastavením zoomu, odporúčame snímanie videozáznamov s použitím ovládacieho prvku zoomu. Pri posúvaní ovládacieho prvku zoomu jemne položte prst na ovládací prvok a obsluhujte ho bez trhavých pohybov.
 • Pri nepretržitom snímaní videozáznamov má teplota fotoaparátu tendenciu narastať, pričom môžete cítiť, že je fotoaparát teplý. Nie je to porucha. Môže sa objaviť aj [Internal temp. high. Allow it to cool.]. V takýchto prípadoch vypnite napájanie a nechajte fotoaparát vychladnúť a počkajte, kým nebude fotoaparát znova pripravený na snímanie.
 • Ak sa zobrazí ikona , znamená to, že teplota fotoaparátu sa zvýšila. Vypnite napájanie a nechajte fotoaparát vychladnúť a počkajte, kým nebude fotoaparát znova pripravený na snímanie.
 • Nepretržitý čas snímania videozáznamu nájdete v časti „Dostupné záznamové časy“. Keď sa dokončí snímanie videozáznamu, ďalší videozáznam môžete nasnímať opätovným stlačením tlačidla MOVIE. Snímanie sa môže zastaviť, aby sa chránil výrobok, a to v závislosti od teploty výrobku alebo akumulátora.
 • Keď je otočný prepínač režimov nastavený na (Movie) alebo , alebo sa snímajú videozáznamy, nie je možné zvoliť [Tracking] pre [Focus Area].
 • V režime [Program Auto] pri snímaní videozáznamov sa hodnota clony a rýchlosť uzávierky nastavia automaticky a nedajú sa zmeniť. Z toho dôvodu sa môže rýchlosť uzávierky zvýšiť v jasnom prostredí a pohyb snímaného objektu sa nemusí zaznamenať plynulo. Zmenou expozičného režimu a úpravou hodnoty clony a rýchlosti uzávierky sa pohyb objektu môže zaznamenať plynulo.
 • Pri snímaní videozáznamov sú dostupné hodnoty citlivosti ISO od ISO 100 do ISO 32000. Ak sa hodnota citlivosti ISO nastaví na hodnotu vyššiu ako ISO 32000, dané nastavenie sa automaticky prepne na ISO 32000. Po ukončení snímania videozáznamu sa hodnota ISO vráti na pôvodné nastavenie.
 • V režime snímania videozáznamov sa dá citlivosť ISO zvoliť z rozsahu ISO 100 až ISO 32000. Ak sa hodnota citlivosti ISO nastaví na hodnotu nižšiu ako ISO 100, dané nastavenie sa automaticky prepne na ISO 100. Po ukončení snímania videozáznamu sa hodnota ISO vráti na pôvodné nastavenie.
 • Keď sa citlivosť ISO nastaví na [Multi Frame NR], [ISO AUTO] sa nastaví dočasne.
 • V režime snímania videozáznamov sa nasledujúce nastavenia nedajú vykonať v režime [Picture Effect]. Keď sa spustí snímanie videozáznamu, dočasne sa nastaví možnosť [Off].
  • Rich-tone Mono.
 • Funkcia detekcie tvárí/funkcia detekcie očí nie je dostupná v nasledujúcich situáciách.
  • [File Format] je nastavené na [XAVC S 4K], [Record Setting] je nastavené na [30p 100M]/[25p 100M] alebo [30p 60M]/[25p 60M] a [4K Output Select] je nastavené na [Memory Card+HDMI]
 • Ak namierite fotoaparát na mimoriadne silný zdroj svetla počas snímania videozáznamu pri nízkej citlivosti ISO, zvýraznená oblasť na zábere sa môže zaznamenať ako čierna oblasť.
 • Ak sa režim zobrazenia monitora nastaví na [For viewfinder], daný režim zobrazenia sa prepne na [Display All Info.], keď sa spustí snímanie videozáznamu.
 • Použite PlayMemories Home pri prenose videozáznamov vo formáte XAVC S a videozáznamov vo formáte AVCHD do počítača.