Audio Level Display

Nastavenie možnosti zobrazenia úrovne zvuku na displeji.

  1. MENU(Camera Settings2) → [Audio Level Display] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On:
Zobrazí sa úroveň zvuku.
Off:
Úroveň zvuku sa nezobrazí.

Poznámka

  • Úroveň zvuku sa nezobrazí v nasledujúcich situáciách:
    • Keď je [Audio Recording] nastavené na [Off].
    • Keď je DISP (Nastavenie zobrazenia) nastavené na [No Disp. Info.].
    • Počas spomaleného/zrýchleného snímania
  • Počas pohotovostného režimu snímania v režime snímania videozáznamov sa bude zobrazovať aj úroveň zvuku.