Používanie tlačidla Fn (Funkcia) (Ponuka funkcií)

Ponuka funkcií je ponuka 12 funkcií, ktorá sa zobrazí v spodnej časti obrazovky, keď stlačíte tlačidlo Fn (Funkcia) v režime snímania. Môžete získať prístup k často používaným funkciám rýchlejšie na základe ich zaregistrovania do ponuky funkcií.


Podrobnosti o funkciách, ktoré je možné zaregistrovať do ponuky funkcií, nájdete na nasledujúcej adrese webovej stránky:

https://support.d-imaging.sony.co.jp/support/tutorial/ilc/l/ilce-6600/function.php

Rada

 • Funkcie môžete vyvolať rýchlejšie pomocou funkcie používateľského tlačidla na priradenie často používaných funkcií požadovaným tlačidlám popri ponuke funkcií. Pozrite si súvisiace funkcie v rámci položky „Súvisiaca téma“ v spodnej časti tejto strany.
 1. Opakovaným stláčaním DISP na ovládacom koliesku zobrazte iný režim displeja ako [For viewfinder] a potom stlačte tlačidlo Fn (Funkcia).

 2. Zvoľte požadovanú funkciu stlačením hornej/spodnej/ľavej/pravej strany ovládacieho kolieska.

 3. Zvoľte požadované nastavenie otočením ovládacieho kolieska a stlačte stred ovládacieho kolieska.
  • Niektoré funkcie sa dajú jemne doladiť pomocou ovládacieho voliča.

Úprava nastavení z určených prostredí nastavenia

Zvoľte požadovanú funkciu v kroku 2 a potom stlačte stred ovládacieho kolieska. Zobrazí sa určená obrazovka nastavenia pre príslušnú funkciu. Úpravu nastavení vykonajte podľa sprievodcu obsluhou fotoaparátu (A).


Spôsob zmeny funkcií v ponuke funkcií (Function Menu Set.)

V nasledujúcej časti je uvedený postup na zmenu [Drive Mode] v ponuke funkcií na [Grid Line].

 1. MENU → (Camera Settings2) → [Function Menu Set.].
 2. Zvoľte (Drive Mode) z dvanástich funkcií v ponuke funkcií pomocou hornej/spodnej/ľavej/pravej strany ovládacieho kolieska a potom stlačte stred.
 3. Prejdite na obrazovku [Display/Auto Review] pomocou ľavej/pravej strany ovládacieho kolieska. Potom zvoľte [Grid Line] a stlačte stred ovládacieho kolieska.
  • (Grid Line) sa zobrazí na predchádzajúcom mieste (Drive Mode) v ponuke funkcií.