Priradenie často používaných funkcií tlačidlám (Custom Key)

Funkciu používateľského tlačidla môžete použiť na priradenie funkcií, ktoré používate najčastejšie, k ľahko ovládateľným tlačidlám. To vám umožní preskočiť proces voľby položiek z MENU, takže budete môcť rýchlejšie vyvolávať funkcie. Môžete tiež priradiť [Not set] ľahko ovládateľným tlačidlám na zabránenie náhodnému použitiu.


Môžete osobitne priradiť funkcie používateľským tlačidlám pre režim snímania statických záberov ( Custom Key), režim snímania videozáznamov ( Custom Key) a režim prehrávania ( Custom Key).

 • Funkcie s možnosťou priradenia sa menia v závislosti od tlačidiel.


Funkcie môžete priradiť nasledujúcim tlačidlám.

 1. Custom Button 1
 2. Custom Button 2
 3. Custom Button 3
 4. AF/MF Button/AEL Button
 5. Fn/Button
 6. Center Button/Left Button/Right Button/Down Button
 7. Custom Button 4


Podrobnosti o funkciách, ktoré je možné priradiť používateľským tlačidlám, nájdete na nasledujúcej adrese webovej stránky:

https://support.d-imaging.sony.co.jp/support/tutorial/ilc/l/ilce-6600/custom.php

Rada

 • Funkcie môžete vyvolať rýchlejšie pomocou ponuky funkcií na konfiguráciu každého nastavenia priamo prostredníctvom tlačidla Fn popri používateľských tlačidlách. Pozrite si súvisiace funkcie v rámci položky „Súvisiaca téma“ v spodnej časti tejto strany.

V nasledujúcej časti je uvedený postup na priradenie funkcie [Eye AF] tlačidlu AEL (A).

 1. MENU (Camera Settings2) → [Custom Key].
  • Ak chcete priradiť funkciu na vyvolanie počas snímania videozáznamov, zvoľte [Custom Key]. Ak chcete priradiť funkciu na vyvolanie počas prezerania záberov, zvoľte [Custom Key].
 2. Prejdite na obrazovku [Rear1] pomocou ľavej/pravej strany ovládacieho kolieska. Potom zvoľte [AEL Button] a stlačte stred ovládacieho kolieska.
 3. Stláčajte ľavú/pravú stranu ovládacieho kolieska dovtedy, kým sa nezobrazí [Eye AF]. Zvoľte [Eye AF] a potom stlačte stred.
  • Ak stlačíte tlačidlo AEL v režime snímania statických záberov a rozpoznajú sa oči, aktivuje sa [Eye AF] a fotoaparát zaostrí na oči. Snímajte zábery počas podržania stlačeného tlačidla AEL.

Poznámka

 • Funkcie snímania môžete priradiť aj tlačidlu pridržania zaostrenia na objektíve. Niektoré objektívy však nie sú vybavené tlačidlom pridržania zaostrenia.
 • Ak priradíte [Follow Custom ()] používateľskému tlačidlu pomocou [Custom Key], ale daná funkcia je taká, ktorá nie je dostupná v režime snímania videozáznamov, ako napríklad [JPEG Quality] alebo [Flash Mode], daná funkcia sa nevyvolá, keď stlačíte toto tlačidlo v režime snímania videozáznamov.
 • Ak priradíte [Follow Custom (/)] používateľskému tlačidlu pomocou [Custom Key], fotoaparát sa prepne do režimu snímania a vyvolá sa priradená funkcia, keď stlačíte tlačidlo v režime prehrávania.