Func. of Touch Operation: Touch Focus

[Touch Focus] umožňuje určiť polohu, v ktorej chcete zaostriť pomocou dotykových úkonov. Táto funkcia bude dostupná vtedy, keď sa [Focus Area] nastaví na iný parameter ako [Flexible Spot], [Expand Flexible Spot], [Tracking: Flexible Spot] alebo [Tracking: Expand Flexible Spot]. Vopred zvoľte MENU(Setup) → [Touch Operation][On].

 1. MENU(Camera Settings2) → [Func. of Touch Operation][Touch Focus].

Určenie polohy, v ktorej chcete zaostriť v režime snímania statických záberov

Môžete určiť polohu, v ktorej chcete zaostriť pomocou dotykových úkonov. Po dotyku monitora a určení polohy, stlačením tlačidla spúšte do polovice zaostrite.

 1. Dotknite sa monitora.
  • Pri snímaní pomocou monitora sa dotknite polohy, v ktorej chcete zaostriť.
  • Pri snímaní pomocou hľadáčika môžete posunúť polohu zaostrovania dotykom monitora a posunutím prsta po monitore počas pozerania do hľadáčika.

  • Ak chcete zrušiť zaostrovanie pomocou dotykových úkonov, dotknite sa alebo stlačte stred ovládacieho kolieska pri snímaní pomocou monitora a stlačte stred ovládacieho kolieska pri snímaní pomocou hľadáčika.
 2. Zaostrite stlačením tlačidla spúšte do polovice.
  • Snímajte zábery stlačením tlačidla spúšte úplne nadol.

Určenie polohy, v ktorej chcete zaostriť v režime snímania videozáznamov (bodové zaostrovanie)

Fotoaparát zaostrí na dotknutý objekt.Bodové zaostrovanie nie je dostupné pri snímaní pomocou hľadáčika.

 1. Dotknite sa objektu, na ktorý chcete zaostriť, a to pred snímaním alebo počas snímania.
  • Keď sa dotknete objektu, režim zaostrovania sa dočasne prepne do manuálneho zaostrovania a zaostrenie je možné upraviť pomocou zaostrovacieho krúžku.
  • Ak chcete zrušiť bodové zaostrovanie, dotknite sa alebo stlačte stred ovládacieho kolieska.

Rada

 • Okrem funkcie dotykového zaostrovania sú dostupné aj nasledujúce dotykové úkony.
  • Keď sa [Focus Area] nastaví na [Flexible Spot], [Expand Flexible Spot], [Tracking: Flexible Spot] alebo [Tracking: Expand Flexible Spot], rámček zaostrovania sa dá posunúť pomocou dotykových úkonov.
  • Keď sa [Focus Mode] nastaví na [Manual Focus], lupa zaostrenia sa dá použiť dvojnásobným klepnutím na monitor.

Poznámka

 • Funkcia dotykového zaostrovania nie je dostupná v nasledujúcich situáciách:
  • Keď je [Focus Mode] nastavené na [Manual Focus].
  • Pri použití digitálneho zoomu
  • Keď sa používa LA-EA2 alebo LA-EA4