Send to Smartphone Func.: Send to Smartphone

Môžete preniesť statické zábery, videozáznamy vo formáte XAVC S, spomalené videozáznamy alebo zrýchlené videozáznamy do smartfónu a zobraziť ich.V smartfóne však musí byť nainštalovaná aplikácia Imaging Edge Mobile.

 1. MENU(Network) → [Send to Smartphone Func.][Send to Smartphone] → požadované nastavenie.
  • Ak stlačíte tlačidlo (Send to Smartphone) v režime prehrávania, zobrazí sa prostredie nastavenia pre [Send to Smartphone].
 2. Ak je tento výrobok pripravený na prenos, zobrazí sa na ňom prostredie s informáciami. Pripojte smartfón a výrobok na základe príslušných informácií.
  • Spôsob nastavenia pre pripojenie smartfónu a výrobku sa mení v závislosti od daného smartfónu.

Podrobnosti položky ponuky

Select on This Device:
Zvolí sa záber v tomto výrobku na prenos do smartfónu.

(1) Zvoľte z možností [This Image], [All with this date] alebo [Multiple Images].

 • Zobrazené voliteľné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od režimu zobrazenia zvoleného vo fotoaparáte.

(2) Ak zvolíte [Multiple Images], zvoľte požadované zábery pomocou stredu ovládacieho kolieska a potom stlačte MENU[Enter].

Select on Smartphone:
V smartfóne sa zobrazia všetky zábery uložené na pamäťovej karte tohto výrobku.

Poznámka

 • Prenášať je možné len zábery, ktoré sú uložené na pamäťovej karte fotoaparátu.
 • Môžete zvoliť veľkosť záberu, ktorý sa má odoslať do smartfónu, z možností [Original], [2M] alebo [VGA].
  Ak chcete zmeniť veľkosť záberu, postupujte podľa nasledujúcich krokov.
  • Pre smartfón so systémom Android
   Spustite Imaging Edge Mobile a veľkosť záberu zmeňte pomocou [Settings][Copy Image Size].
  • Pre iPhone/iPad
   Zvoľte Imaging Edge Mobile v ponuke nastavenia a zmeňte veľkosť záberu pomocou [Copy Image Size].
 • Zábery vo formáte RAW sa pri odoslaní skonvertujú do formátu JPEG.
 • Videozáznamy vo formáte AVCHD sa nedajú odosielať.
 • V závislosti od smartfónu sa prenesený videozáznam nemusí prehrávať správne. Napríklad, videozáznam sa nemusí prehrávať plynule, alebo môže byť bez zvuku.
 • V závislosti od formátu statického záberu, videozáznamu, spomaleného videozáznamu alebo zrýchleného videozáznamu nemusí byť možné ho zobraziť/prehrať prostredníctvom smartfónu.
 • Tento výrobok zdieľa informácie o pripojení pre[Send to Smartphone] so zariadením, ktoré má povolenie na pripojenie. Ak chcete zmeniť zariadenie, ktoré má povolenie na pripojenie k tomuto výrobku, znova nastavte informácie o pripojení podľa týchto krokov. MENU (Network) → [Wi-Fi Settings][SSID/PW Reset]. Po opätovnom nastavení informácií o pripojení sa musí smartfón znova zaregistrovať.
 • Keď je [Airplane Mode] nastavený na [On], nie je možné pripojiť tento výrobok a smartfón. Nastavte [Airplane Mode] na [Off].
 • Pokiaľ prenášate veľa záberov alebo dlhé videozáznamy, odporúčame, aby ste napájanie fotoaparátu privádzali z elektrickej zásuvky pomocou AC adaptéra (je súčasťou dodávky).