Reset Network Set.

Všetky nastavenia siete sa resetujú na východiskové hodnoty.

  1. MENU (Network) → [Reset Network Set.] [Enter].