File Number

Voľba spôsobu priraďovania čísel súborov statickým záberom.

  1. MENU (Setup) → [File Number] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Series:
Výrobok postupne priradí čísla súborom až do „9999“ bez resetovania.
Reset :
Výrobok resetuje čísla, keď sa súbor uloží do nového priečinka a začne priraďovať čísla súborom počnúc od „0001“.
(Keď záznamový priečinok obsahuje nejaký súbor, priradí sa číslo o jedna vyššie ako je najväčšie číslo.)