Face/Eye AF Set.

Táto funkcia sa používa na určenie toho, či fotoaparát bude zaostrovať s prioritou na tváre alebo oči.

Existujú dva spôsoby na vykonanie [Eye AF].

 • Zaostrenie na oči stlačením tlačidla spúšte do polovice.
 • Zaostrenie na oči stlačením používateľského tlačidla. Podrobnosti o použití používateľského tlačidla na vykonanie [Eye AF] nájdete v nižšie uvedenom vysvetlení ().
 1. MENU(Camera Settings1) → [Face/Eye AF Set.] → požadovaná položka nastavenia.

Podrobnosti položky ponuky

Face/Eye Priority in AF:
Nastavenie možnosti detekcie tvárí alebo očí vnútri zaostrovacej oblasti a zaostrenia na oči (Eye AF), keď je aktivované automatické zaostrovanie. ([On]/[Off])
(Poznámka: Úkony fotoaparátu sa líšia pri použití používateľského tlačidla na vykonanie [Eye AF].)
Subject Detection:
Voľba cieľa, ktorý sa má rozpoznať.
[Human]: Rozpoznanie ľudských tvárí/očí.
[Animal]: Rozpoznanie zvieracích očí. Zvieracie tváre sa nerozpoznajú.
Right/Left Eye Select:
Určuje oči, ktoré sa majú rozpoznať pri nastavení [Subject Detection] na [Human]. Ak sa zvolí [Right Eye] alebo [Left Eye], rozpozná sa len zvolené oko. Keď sa [Subject Detection] nastaví na [Animal], [Right/Left Eye Select] sa nebude dať použiť.
[Auto]: Fotoaparát automaticky rozpozná oči.
[Right Eye]: Rozpozná sa pravé oko objektu (oko na ľavej strane z perspektívy fotografa).
[Left Eye]: Rozpozná sa ľavé oko objektu (oko na pravej strane z perspektívy fotografa).
Face/Eye Frame Display:
Nastavenie možnosti zobrazenia rámčeka rozpoznania tvárí/očí, keď sa rozpoznajú ľudská tvár alebo oči. ([On]/[Off])
Animal Eye Display:
Nastavenie možnosti zobrazenia rámčeka rozpoznania očí, keď sa rozpozná oko zvieraťa. ([On]/[Off])


Rámček rozpoznania tvárí

Keď výrobok rozpozná tvár, zobrazí sa sivý rámček rozpoznania tvárí. Keď výrobok určí, že sa použije automatické zaostrovanie, farba rámčeka rozpoznania tvárí sa zmení na bielu.
V prípade, že ste zaregistrovali poradie priority pre každú tvár pomocou [Face Registration], výrobok automaticky zvolí prvú uprednostnenú tvár a farba rámčeka rozpoznania tváre sa okolo danej tvári zmení na bielu. Farba rámčekov rozpoznania tváre ostatných zaregistrovaných tvárí sa zmení na červenkasto-purpurovú.


Rámček rozpoznania očí

Biely rámček rozpoznania očí sa zobrazí, keď sa rozpozná oko a fotoaparát určí, že je možné automatické zaostrenie, a to v závislosti od nastavení.

Rámček rozpoznania očí sa zobrazí nasledovne, keď sa [Subject Detection] nastaví na [Animal].


[Eye AF] pomocou používateľského tlačidla

Funkcia Eye AF sa dá použiť aj na základe priradenia [Eye AF] používateľskému tlačidlu. Fotoaparát dokáže zaostriť na oči, pokiaľ držíte stlačené príslušné tlačidlo. To je užitočné vtedy, keď chcete dočasne použiť funkciu Eye AF na celý displej bez ohľadu na nastavenie pre [Focus Area]. Fotoaparát nezaostrí automaticky, ak sa nerozpoznajú žiadne tváre ani oči.
(Poznámka: Keď sa pokúsite zaostriť na oči stlačením tlačidla spúšte do polovice, fotoaparát rozpozná len tváre alebo oči vnútri oblasti zaostrovania určenej pomocou [Focus Area]. Ak fotoaparát nerozpozná žiadne tváre ani oči, vykoná normálne automatické zaostrenie.)

 1. MENU → (Camera Settings2) → [Custom Key] alebo [Custom Key] → požadované tlačidlo, potom priraďte funkciu [Eye AF] danému tlačidlu.
 2. MENU → (Camera Settings1) → [Face/Eye AF Set.][Subject Detection] → požadované nastavenie.
 3. Namierte fotoaparát na tvár človeka alebo zvieraťa a stlačte tlačidlo, ktorému ste priradili funkciu [Eye AF].

  Ak chcete nasnímať statický záber, stlačte tlačidlo spúšte počas stlačenia tohto tlačidla.


[Switch Right/Left Eye] pomocou používateľského tlačidla

Keď sa [Right/Left Eye Select] nastaví na [Right Eye] alebo [Left Eye], budete môcť prepnúť oko, ktoré sa má rozpoznať, stlačením používateľského tlačidla, ktorému ste priradili funkciu [Switch Right/Left Eye].

Keď sa [Right/Left Eye Select] nastaví na [Auto], budete môcť dočasne prepnúť oko, ktoré sa má rozpoznať, stlačením používateľského tlačidla, ktorému ste priradili funkciu [Switch Right/Left Eye].

Dočasná ľavá/pravá voľba sa zruší, keď vykonáte nasledujúce úkony atď. Fotoaparát sa vráti k automatickej detekcii očí.

 • Stlačenie stredu ovládacieho kolieska
 • Prerušenie stlačenia tlačidla spúšte do polovice(len počas snímania statických záberov)
 • Prerušenie stlačenia používateľského tlačidla, ktorému sa priradila funkcia [AF On] alebo [Eye AF](len počas snímania statických záberov)
 • Stlačenie tlačidla MENU


Rada

 • Keď sa [Right/Left Eye Select] nenastaví na [Auto], alebo vykonáte [Switch Right/Left Eye] pomocou používateľského tlačidla, zobrazí sa rámček rozpoznania očí.Aj keď sa [Right/Left Eye Select] nastaví na [Auto], ak sa [Face/Eye Frame Display] nastaví na [On], rámček detekcie očí sa zobrazí na rozpoznaných očiach počas snímania videozáznamu.
 • Ak chcete, aby rámček rozpoznania tvárí alebo očí zmizol v rámci určitého časového intervalu po tom, ako fotoaparát zaostrí na tvár alebo oko, nastavte [AF Area Auto Clear] na [On].
 • Aby bolo možné rozpoznať zvieracie oči, usporiadajte kompozíciu záberu tak, aby sa obe oči aj nos zvieraťa nachádzali v rámci zorného uhla. Po zaostrení na tvár zvieraťa bude možné ľahšie rozpoznať oči zvieraťa.

Poznámka

 • Keď sa [Subject Detection] nastaví na [Human], oči zvierat sa nerozpoznajú. Keď sa [Subject Detection] nastaví na [Animal], ľudské tváre sa nerozpoznajú.
 • Keď sa [Scene Selection] nastaví na [Portrait], [Face/Eye Priority in AF] sa uzamkne na [On] a [Subject Detection] sa uzamkne na [Human].
 • Keď sa [Subject Detection] nastaví na [Animal], nasledujúce funkcie sa nebudú dať použiť.
  • Funkcia sledovania
  • Face Priority in Multi Metering
  • Regist. Faces Priority
 • Funkcia [Eye AF] nemusí pracovať uspokojivo v nasledujúcich situáciách:
  • Keď osoba má slnečné okuliare.
  • Keď ofina zakrýva oči osoby.
  • Za podmienok slabého osvetlenia alebo protisvetla.
  • Keď sú oči zatvorené.
  • Keď je daný objekt v tieni.
  • Keď nie je snímaný objekt zaostrený.
  • Keď sa snímaný objekt príliš pohybuje.
 • Ak sa snímaný objekt príliš pohybuje, detekčný rámček sa nemusí na jeho očiach zobraziť správne.
 • V závislosti od okolností nebude možné zaostriť na oči.
 • Keď fotoaparát nedokáže zaostriť na ľudské oči, namiesto toho rozpozná a zaostrí na tvár. Fotoaparát nedokáže zaostriť na oči, keď sa nerozpoznali žiadne ľudské tváre.
 • Za určitých podmienok nemusí tento výrobok vôbec rozpoznať tváre, alebo môže omylom rozpoznať iné objekty ako tváre.
 • Pri snímaní videozáznamov s [Subject Detection] nastavenou na [Animal] nebude možné použiť funkciu detekcie očí.
 • Rámček rozpoznania očí sa nezobrazí, keď nie je funkcia Eye AF dostupná.
 • Funkciu rozpoznania tváre/očí nie je možné použiť s nasledujúcimi funkciami:
  • Funkcie zoomu iné ako je optický zoom.
  • [Posterization] v rámci [Picture Effect]
  • Lupa zaostrenia
  • Keď je funkcia [Scene Selection] nastavená na [Landscape], [Night Scene] alebo [Sunset]
  • Snímanie videozáznamu s [Record Setting] nastaveným na [120p]/[100p]
  • Keď sa [Frame Rate] nastaví na [120fps]/[100fps] počas spomaleného/zrýchleného snímania.
  • Keď sa [File Format] nastaví na [XAVC S 4K], [Record Setting] sa nastaví na [30p 100M]/[25p 100M] alebo [30p 60M]/[25p 60M] a [4K Output Select] sa nastaví na [Memory Card+HDMI]
 • Fotoaparát dokáže rozpoznať maximálne 8 tvárí.
 • Aj keď sa [Face/Eye Frame Display] alebo [Animal Eye Display] nastaví na [Off], na tvárach alebo očiach, ktoré sú zaostrené, sa zobrazí zelený rámček zaostrovania.
 • Keď je režim snímania nastavený na [Intelligent Auto], [Face/Eye Priority in AF] sa uzamkne na [On].
 • Aj keď sa [Subject Detection] nastaví na [Animal], oči niektorých druhov zvierat nebude možné rozpoznať.