Prenos záberov do počítača bez použitia PlayMemories Home

PlayMemories Home umožňuje ľahký prenos záberov. Podrobnosti o funkciách softvéru PlayMemories Home nájdete v Pomocníkovi PlayMemories Home.

Prenos záberov do počítača bez použitia PlayMemories Home (pre Windows)

Keď sa po pripojení USB medzi týmto výrobkom a počítačom zobrazí sprievodca AutoPlay Wizard, kliknite na [Open folder to view files][OK][DCIM]. Potom skopírujte požadované zábery do počítača.

Prenos záberov do počítača bez použitia PlayMemories Home (pre Mac)

Pripojte výrobok k svojmu počítaču Mac. Dvakrát kliknite na novorozpoznanú ikonu na pracovnej ploche počítača → priečinok, do ktorého sa uloží záber, ktorý chcete preniesť. Potom presuňte obrazový súbor do ikony pevného disku.

Poznámka

  • Pri úkonoch, ako sú prenos videozáznamov XAVC S alebo videozáznamov AVCHD do počítača, používajte softvér PlayMemories Home.
  • Neupravujte ani inak nespracovávajte súbory/priečinky videozáznamov vo formáte AVCHD alebo XAVC S z pripojeného počítača. Môže dôjsť k poškodeniu alebo znemožneniu prehrávania súborov videozáznamov. Nevymazávajte ani nekopírujte videozáznamy vo formáte AVCHD alebo XAVC S na pamäťovej karte z počítača. Spoločnosť Sony nebude niesť zodpovednosť za následky vyplývajúce z takýchto úkonov prostredníctvom počítača.
  • Ak odstránite zábery alebo vykonáte iné úkony z pripojeného počítača, obrazový databázový súbor sa môže stať nekonzistentným. V takomto prípade opravte obrazový databázový súbor.