AF/MF control

Môžete ľahko prepnúť režim zaostrovania z automatického na manuálne a naopak počas snímania bez zmeny polohy držania fotoaparátu.

  1. Prepínač AF/MF/AEL prepnite do polohy AF/MF a potom stlačte tlačidlo AF/MF.

Počas automatického zaostrovania:
Režim zaostrovania sa dočasne prepne na manuálny. Nastavte zaostrenie otočením zaostrovacieho krúžku (A) pri súčasnom stlačení tlačidla AF/MF.

Počas manuálneho zaostrovania:
Režim zaostrovania sa dočasne prepne do automatického režimu, pokiaľ sa podrží stlačené tlačidlo AF/MF.

Rada

  • Ak zvolíte [AF/MF Ctrl Toggle] v [AF/MF Button] pod [Custom Key], režim zaostrovania zostane prepnutý, aj keď uvoľníte toto tlačidlo.

Poznámka

  • Funkcia [AF/MF Control Hold] sa nedá nastaviť na [Left Button], [Right Button] ani [Down Button] ovládacieho kolieska.