Disp. cont. AF area

Môžete nastaviť možnosť zobrazenia oblasti, ktorá je zaostrená, keď sa [Focus Area] nastaví na [Wide] alebo [Zone] v režime [Continuous AF].

  1. MENU (Camera Settings1) → [Disp. cont. AF area] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On:
Zobrazí sa oblasť zaostrovania, ktorá je zaostrená.
Off:
Oblasť zaostrovania, ktorá je zaostrená, sa nezobrazí.

Poznámka

  • Keď sa [Focus Area] nastaví na niektorú z nasledujúcich možností, farba rámčekov zaostrovania v zaostrenej oblasti sa zmení na zelenú:
    • [Center]
    • [Flexible Spot]
    • [Expand Flexible Spot]