Dočasná zmena funkcie ovládača (My Dial Settings)

Požadované funkcie môžete priradiť ovládaciemu voliču a ovládaciemu koliesku a zaregistrovať maximálne tri kombinácie nastavení ako nastavenia funkcie „My Dial“. Môžete rýchlo vyvolať alebo prepnúť zaregistrované nastavenia funkcie „My Dial“ stlačením používateľského tlačidla, ktoré ste vopred priradili.

Registrácia funkcií pre „My Dial“

Zaregistrujte funkcie, ktoré chcete priradiť ovládaciemu voliču a ovládaciemu koliesku ako [My Dial 1][My Dial 3].

 1. MENU →(Camera Settings2) → [My Dial Settings].
 2. Zvoľte ovládač alebo koliesko pre (My Dial 1) a stlačte stred ovládacieho kolieska.
 3. Zvoľte požadovanú funkciu na priradenie pomocou hornej/spodnej/ľavej/pravej strany ovládacieho kolieska a potom stlačte stred ovládacieho kolieska.

  • Zvoľte „--“ (Not set) pre ovládač alebo koliesko, ktorému nechcete priradiť žiadnu funkciu.
 4. Po voľbe funkcií pre všetky ovládače a koliesko v (My Dial 1) zopakovaním krokov 2 a 3, zvoľte [OK].

  Zaregistrujú sa nastavenia pre (My Dial 1).

  • Ak chcete zaregistrovať aj (My Dial 2) a (My Dial 3), použite rovnaký postup, ako je popísaný vyššie.


Priradenie tlačidla na vyvolanie funkcie „My Dial“

Priraďte používateľské tlačidlo na vyvolanie zaregistrovaných nastavení „My Dial“.

 1. MENU →(Camera Settings2) → [Custom Key] alebo [Custom Key] → Zvoľte tlačidlo, ktoré chcete použiť na vyvolanie „My Dial“.
 2. Zvoľte číslo nastavenia „My Dial“, ktoré chcete vyvolať alebo vzor na prepnutie „My Dial“.


Podrobnosti položky ponuky

My Dial 1 during Hold /My Dial 2 during Hold/My Dial 3 during Hold:
Počas podržania stlačeného tlačidla sa funkcie, ktoré ste zaregistrovali do [My Dial Settings], priradia príslušnému ovládaču/koliesku.
My Dial 1→2→3 :
Po každom stlačení tlačidla sa bude funkcia meniť v nasledujúcej postupnosti: „Normálna funkcia → Funkcia My Dial 1 → Funkcia My Dial 2 → Funkcia My Dial 3 → Normálna funkcia“.
Toggle My Dial 1 /Toggle My Dial 2/Toggle My Dial 3:
Funkcia zaregistrovaná pomocou [My Dial Settings] sa zachová, aj keď nepodržíte stlačené dané tlačidlo. Opätovným stlačením tlačidla sa vrátite k normálnej funkcii.


Snímanie počas prepínania „My Dial“

Počas snímania môžete vyvolať „My Dial“ pomocou používateľského tlačidla a snímať v rámci toho, ako meníte nastavenie snímania otočením ovládacieho voliča/ovládacieho kolieska.


V nasledujúcom príklade sú nižšie uvedené funkcie zaregistrované do „My Dial“ a [My Dial 1→2→3] je priradené tlačidlu C1 (Používateľské nastavenie 1).

My Dial 1 My Dial 2 My Dial 3
Ovládacie koliesko Citlivosť ISO Tv Creative Style
Ovládací volič Av White Balance Picture Effect
 1. Stlačte tlačidlo C1 (Používateľské nastavenie 1).

  Funkcie zaregistrované do [My Dial 1] sa priradia ovládaciemu koliesku/ovládaciemu voliču.

  • Nižšie uvedené ikony sa zobrazia v spodnej časti displeja.

 2. Otočením ovládacieho kolieska nastavte hodnotu citlivosti ISO a otočením ovládacieho voliča nastavte hodnotu clony.
 3. Znova stlačte tlačidlo C1. Funkcie zaregistrované do [My Dial 2] sa priradia ovládaciemu koliesku/ovládaciemu voliču.
 4. Otočením ovládacieho kolieska nastavte rýchlosť uzávierky a otočením ovládacieho voliča nastavte [White Balance].
 5. Znova stlačte tlačidlo C1 a zmeňte hodnoty nastavení funkcií zaregistrovaných do [My Dial 3].
 6. Stlačením tlačidla spúšte spustite snímanie.

Poznámka

 • Nastavenia „My Dial“, v ktorých sú každý ovládač/koliesko nastavené na [Not set], sa nevyvolajú, keď sa stlačí používateľské tlačidlo. Preskočia sa aj v [My Dial 1→2→3].
 • Aj keď sa ovládač/koliesko uzamkne pomocou funkcie [Dial / Wheel Lock], dočasne sa odomkne, keď sa vyvolá „My Dial“.