SteadyShot Settings

Môžete snímať s príslušným nastavením SteadyShot pre pripojený objektív.

  1. MENU (Camera Settings2)[SteadyShot][On].
  2. [SteadyShot Settings][SteadyShot Adjust.] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Auto:
Automaticky sa použije funkcia SteadyShot na základe informácií získaných z pripojeného objektívu.
Manual:
Vykoná funkciu SteadyShot na základe ohniskovej vzdialenosti nastavenej pomocou [SteadyS. Focal Len.]. (8mm-1000mm)
  • Skontrolujte ukazovateľ ohniskovej vzdialenosti (A) a nastavte ohniskovú vzdialenosť.

Poznámka

  • Funkcia SteadyShot nemusí pracovať optimálne hneď po zapnutí napájania, hneď po namierení fotoaparátu smerom k objektu alebo po úplnom stlačení tlačidla spúšte bez zastavenia v polovici.
  • Pri použití statívu a podobne nezabudnite vypnúť funkciu SteadyShot, pretože v opačnom prípade by to mohlo spôsobiť poruchu pri snímaní.
  • [SteadyShot Settings] bude nedostupné, keď sa MENU (Camera Settings2)[SteadyShot] nastaví na [Off].
  • Keď fotoaparát nemôže získať informácie o ohniskovej vzdialenosti z objektívu, funkcia SteadyShot nebude pracovať správne. Nastavte [SteadyShot Adjust.] na [Manual] a nastavte [SteadyS. Focal Len.] tak, aby zodpovedala objektívu, ktorý používate. Aktuálne nastavená hodnota ohniskovej vzdialenosti SteadyShot sa zobrazí na strane .
  • Ak používate objektív SEL16F28 (predáva sa osobitne) s telekonvertorom, atď., nastavte [SteadyShot Adjust.] na [Manual] a nastavte ohniskovú vzdialenosť.
  • Keď nastavíte [SteadyShot] na [On]/[Off], nastavenia SteadyShot fotoaparátu a objektívu sa prepnú súčasne.
  • Ak sa pripojí objektív vybavený spínačom SteadyShot, nastavenia bude možné zmeniť len pomocou príslušného spínača na objektíve. Nebude možné prepnúť nastavenia pomocou fotoaparátu.