Ochranné známky

 • Memory Stick a sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Sony Corporation.
 • XAVC S a sú registrované ochranné známky spoločnosti Sony Corporation.
 • AVCHD a logotyp AVCHD sú ochranné známky spoločností Panasonic Corporation a Sony Corporation.
 • Mac je ochranná známka spoločnosti Apple Inc. zaregistrovaná v Spojených štátoch a ďalších krajinách.
 • iPhone a iPad sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. zaregistrované v Spojených štátoch a ďalších krajinách.
 • Blu-ray Disc™ a Blu-ray™ sú ochranné známky spoločnosti Blu-ray Disc Association.
 • DLNA a DLNA CERTIFIED sú ochranné známky spoločnosti Digital Living Network Alliance.
 • Dolby, Dolby Audio a dvojitý symbol D sú obchodné značky spoločnosti Dolby Laboratories.
 • Výrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI sú obchodnými známkami alebo registrovanými obchodnými známkami spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. v Spojených štátoch amerických a ďalších krajinách.
 • Microsoft a Windows sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo ďalších krajinách.
 • Logo SDXC je ochranná známka spoločnosti SD-3C, LLC.
 • Android a Google Play sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Google LLC
 • Wi-Fi, logo Wi-Fi a Wi-Fi Protected Setup sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Wi-Fi Alliance.
 • Značka N je ochrannou známkou alebo registrovanou ochrannou známkou spoločnosti NFC Forum, Inc. v Spojených štátoch a ďalších krajinách.
 • Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie takýchto značiek spoločnosťou Sony Corporation je na základe udelenej licencie.
 • QR Code je ochranná známka spoločnosti Denso Wave Inc.
 • Navyše, názvy systémov a výrobkov použité v tomto návode sú, vo všeobecnosti, ochranné známky alebo registrované ochranné známky ich príslušných vývojárskych alebo výrobných spoločností. Značky ™ alebo ® nemusia však byť uvedené vo všetkých prípadoch v tomto návode.